Uchwała Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z dnia 9 września 2016 r.

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w uchwale z dnia 9 września 2016 r. wyraziła uznanie dla imponującej i wszechstronnej aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Adama Bodnara, w pierwszą rocznicę objęcia przez niego urzędu.

UCHWAŁA NR 2/2016
Sekcji Praw Człowieka
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Warszawie z dnia 9 września 2016 r.

W dniu 9 września 2016 r. upływa rok od momentu złożenia ślubowania przez obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Adama Bodnara.

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pragnie wyrazić uznanie i szacunek dla pracy Rzecznika oraz jego współpracowników i współpracowniczek na rzecz praw i wolności człowieka i obywatela, dla licznych wystąpień i interwencji podejmowanych przez Rzecznika, jak również zaangażowania w postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W swojej dotychczasowej działalności Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie udowadniał, że stoi na straży wszystkich praw i wolności człowieka i obywatela, podejmując sprawy dotyczące wielu ważnych społecznie problemów, sytuacji grup społecznych oraz indywidualnych osób.

Dotychczasowa działalność Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdza, iż zgodnie z treścią złożonego przyrzeczenia, powierzone obowiązki wypełnia on bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością. Swoją aktywnością dowodzi, że wierność Konstytucji, przepisom prawa oraz zasadom współżycia społecznego i sprawiedliwości to zasady, którymi kieruje się przy wykonywaniu swoich obowiązków. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje interwencje w sprawach, w których prawa i wolności obywateli nie znajdują dostatecznej ochrony.

Wobec niekiedy krytycznych ocen formułowanych pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich, pragniemy przypomnieć, iż niezawisłość urzędu Rzecznika i jego niezależność od innych organów publicznych to warunki konieczne dla efektywnego pełnienia przez Rzecznika funkcji strażnika wolności i praw człowieka i obywatela. Nieuprawnione byłoby dokonywanie ocen całej rocznej działalności Rzecznika przez pryzmat zaangażowania lub braku zaangażowania w pojedyncze indywidualne sprawy. Podjęcie działań w konkretnych okolicznościach jest wynikiem aktu woli Rzecznika, której swoboda wyrażenia mieści się w istocie zasady niezależności.

 

Adw. Paweł Osik
Przewodniczący Sekcji Praw Człowieka
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.