Wniosek o wotum nieufności dla Ministra Błaszczaka

W Sejmie rozpoczęła się debata nad złożonym w czerwcu br. przez PO wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. W uzasadnieniu wskazano, że „Sposób sprawowanego nadzoru i polityka kadrowa prowadzona przez ministra Błaszczaka doprowadziła do powstania w Policji patologicznych sytuacji, które w tragiczny sposób pokazuje sprawa śmierci Igora Stachowiaka”.

– To jest wniosek, który przeciwdziała rozrostowi tej „politycznej ośmiornicy”, która zagarnęła wszystkie stanowiska funkcyjne w Komendzie Głównej Policji. Ośmiornicy, która mackami oplotła komendy wojewódzkie, komendy miejskie, komendy powiatowe, a nawet komisariaty – mówił Krzysztof Brejza, poseł PO.

Minister spraw wewnętrznych i administracji odpiera zarzuty. Jak podkreśla, to co wydarzyło się we Wrocławiu, nie powinno mieć miejsca, ale takich przypadków było też wiele za czasów PO-PSL.

– Żaden z moich poprzedników nie stanął przed Sejmem, nie wyjaśnił sprawy, która była podobna do sprawy wrocławskiej. Żaden tego nie zrobił, a dziś domagają się wyciągania konsekwencji. Mówię o tym, żeby pokazać ich hipokryzję, żeby pokazać, jakim kłamstwem, jakimi manipulacjami się posługują – podkreślił Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Po tragicznych wydarzeniach we Wrocławiu konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego policji. Za brak nadzoru został zdymisjonowany.

Wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych (na marginesie, nie było na niej przedstawicieli resortu).

Przypomnijmy:

Wotum nieufności, to uchwała parlamentu, wyrażająca brak zaufania do działalności ministra albo rządu, prowadząca do ich dymisji. Jest to instrument egzekwowania politycznej odpowiedzialności ministra czy rządu.

art. 159 Konstytucji RP

1. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Przepis art. 158tryb zastosowania wotum nieufności dla Rady Ministrów, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

Art. 159 Konstytucji RP

1.Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Przepis art. 158 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

Procedura (dot. ministra):

 • wniosek o uchwalenie wotum nieufności w formie pisemnej może złożyć na ręce Marszałka Sejmu grupa co najmniej 69 posłów,
 • treść musi zawierać projekt uchwały zawierający wyrażenie wotum nieufności dla imiennie wskazanego członka Rady Ministrów,
 • wniosek podlega zaopiniowaniu przez właściwą komisję sejmową,
 • Marszałek Sejmu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Premiera i Prezydenta o wpłynięciu wniosku,
 • głosowanie musi się odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku,
 • uchwalenie wotum nieufności bezwzględną większością ustawowej liczby posłów (czyli 231).

Procedura (dot. Rady Ministrów):

 • wniosek o uchwalenie wotum nieufności w formie pisemnej może złożyć na ręce Marszałka Sejmu grupa co najmniej 46 posłów,
 • treść musi zawierać projekt uchwały zawierający wyrażenie wotum nieufności dla całej Rady Ministrów oraz imienne wskazanie kandydata na stanowisko Prezesa przyszłej Rady Ministrów – jest to tak zwane konstruktywne wotum nieufności – pozwala żywić nadzieję, że decyzja o wyrażeniu wotum nieufności dla aktualnego rządu da jednocześnie początek formowaniu nowego gabinetu,
 • Marszałek Sejmu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Premiera i Prezydenta o wpłynięciu wniosku ,
 • głosowanie musi się odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku,
 • uchwalenie wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (czyli 231).

Czym innym niż wotum nieufności jest:

Wotum zaufania –  uchwała parlamentu , wyrażająca zaufanie do działalności rządu, kończąca proces powoływania rządu lub aprobująca jego bieżącą działalność.

Art. 154 Konstytucji

 1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.
 2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
 3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Konstruktywne wotum nieufności- rodzaj wotum nieufności, zabezpieczający przed pochopnym odwołaniem rządu przez parlament i tym samym zabezpieczający przed destabilizacją systemu politycznego. Głowa państwa przyjmuje dymisję rządu tylko wtedy, gdy część parlamentu, która wystąpiła o wotum nieufności, jednocześnie zgłosiła i uzyskała poparcie większości parlamentu dla kandydata na nowego premiera.

Art. 158 Konstytucji

 1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.
 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być zgłoszony przed upływem 3 miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 115 posłów.

 

Udostępnij wpis
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ