Uchwała ORA Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych

We wtorek, 27 czerwca br., odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ORA w Bydgoszczy, w trakcie którego podjęto uchwałę w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych. Uchwałę podjęto w obecności Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara, który został zaproszony do udziału w posiedzeniu.

W uchwale Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zwraca się z apelem do wszystkich podmiotów wyposażonych w prawo inicjatywy ustawodawczej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji przepisów, w wyniku których:

– każdej osobie pozbawionej wolności od momentu jej zatrzymania przysługiwać będzie prawo do skorzystania z pomocy profesjonalnego obrońcy ustanawianego z urzędu;

– udzielenie informacji o prawie skorzystania z pomocy obrońcy z urzędu następować będzie niezwłocznie po zatrzymaniu;

– oświadczenie zatrzymanego o woli skorzystania z obrońcy z urzędu lub rezygnacji z tego prawa składane będzie w obecności obrońcy, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w sporządzonym protokole;

– stworzone zostaną listy obrońców z urzędu pełniących całodobowe dyżury;

– koszty związane z udziałem obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego do momentu zwolnienia osoby zatrzymanej lub zastosowania wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania ponosić będzie Skarb Państwa.

Według sygnatariuszy uchwały, zmiana przepisów w proponowanym kierunku nie tylko znacząco podniesie poziom realnej obrony praw i wolności obywatelskich, ale również przyczyni się do usprawnienia działania całego wymiaru sprawiedliwości. Obecność obrońcy minimalizuje ryzyko naruszania praw osób zatrzymanych, a w konsekwencji bezpośrednio wpływa na ograniczenie, podnoszonych przez oskarżonych na późniejszych etapach postępowania, zarzutów wymuszenia składania określonych oświadczeń procesowych.

 

Po zakończeniu posiedzenia w Klubie Adwokata miało miejsce wystąpienie dr. Adama Bodnara, dotyczące kwestii związanych z zapewnieniem gwarancji praw osobom zatrzymanym, a także roli adwokatów w systemie tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjnej.

W spotkaniu wzięli udział adwokaci i aplikanci Bydgoskiej Izby Adwokackiej.

 

Uchwała Nr 1/06/17

Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Obecni:

1. adw. Justyna Mazur – Dziekan ORA

2. adw. Jarosław Wyrębski – Wicedziekan ORA

3. adw. Mariola Lehmann – Sekretarz ORA

4. adw. Daniel Lakner – Z-ca Sekretarza ORA

5. adw. Grzegorz Hawryłkiewicz

6. adw. Michał Bukowiński

7. adw. Karolina Korkowska-Krokos

oraz

8. adw. Beata Lorkowska – Z-ca członka ORA

 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017r. ORA w Bydgoszczy, w składzie j.w., w obecności biorącego udział w posiedzeniu na zaproszenie ORA w Bydgoszczy – Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Adama Bodnara, podjęta została uchwała w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych

o następującej treści:

Przypominając, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o Adwokaturze, do zadań Adwokatury należy współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, z najwyższym zaniepokojeniem obserwujemy ujawniane publicznie przypadki naruszania podstawowych praw i gwarancji osób zatrzymanych. Podkreślić pragniemy, iż z chwilą zatrzymania organy działające w imieniu Państwa są odpowiedzialne za życie i zdrowie osoby pozbawionej wolności, a jednocześnie przyjmują na siebie obowiązek zapewnienia realnych możliwości podjęcia obrony swych praw, w tym w szczególności obowiązane są umożliwić skorzystanie z pomocy obrońcy.

Ujawnione w ostatnim czasie przypadki brutalnego naruszania podstawowych praw  przysługujących osobom zatrzymanym dowodzą pilnej potrzeby podjęcia działań mających na celu pełne wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013r.  w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zwraca się z apelem do wszystkich podmiotów wyposażonych w prawo inicjatywy ustawodawczej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji przepisów, w wyniku których:

1. każdej osobie pozbawionej wolności od momentu jej zatrzymania przysługiwać będzie prawo do skorzystania z pomocy profesjonalnego obrońcy ustanawianego z urzędu;

2. udzielenie informacji o prawie skorzystania z pomocy obrońcy z urzędu następować będzie niezwłocznie po zatrzymaniu;

3.  oświadczenie zatrzymanego o woli skorzystania z obrońcy z urzędu lub rezygnacji z tego prawa składane będzie w obecności obrońcy, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w sporządzonym protokole;

4.  stworzone zostaną listy obrońców z urzędu pełniących całodobowe dyżury;

5. koszty związane z udziałem obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego do momentu zwolnienia osoby zatrzymanej lub zastosowania wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania ponosić będzie Skarb Państwa.

Wyrażamy przekonanie, że zmiana przepisów w proponowanym kierunku nie tylko znacząco podniesie poziom realnej obrony praw i wolności obywatelskich, ale również przyczyni się do usprawnienia działania całego wymiaru sprawiedliwości. Podkreślić bowiem pragniemy, iż obecność obrońcy minimalizuje ryzyko naruszania praw osób zatrzymanych, a w konsekwencji bezpośrednio wpływa na ograniczenie, podnoszonych przez oskarżonych na późniejszych etapach postępowania, zarzutów wymuszenia składania określonych oświadczeń procesowych.

 

[pełna relacja z posiedzenia dostępna jest na stronie ORA w Bydgoszczy]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.