Trybunał Konstytucyjny i aplikacja notarialna

W dniu 16 lutego Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej aplikacji notarialnej (sygn. akt U 2/15).

Z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z przepisami prawa o notariacie zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego Krajowa Rada Notarialna. Wątpliwości Krajowej Rady Notarialnej dotyczyły dwóch przepisów rozporządzenia:

  • 5 ust. 4 zdanie drugie, który nakłada na izby notarialne obowiązek zwrotu z własnych środków kosztów podróży i noclegu poniesionych przez aplikantów odbywających zajęcia seminaryjne poza obszarem właściwej izby,
  • 8 ust. 5 w zakresie, w jakim umożliwia aplikantom uzupełnianie wymaganych obecności w okresie roku po zakończeniu aplikacji.

Trybunał orzekł, że § 8 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia jest zgodny z art. 72 § 1 zdanie pierwsze i art. 75 prawa o notariacie, które to przepisy powołano jako wzorce kontroli. W pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone.  Zgodny z prawem o notariacie jest przepis rozporządzenia, pozwalający aplikantowi notarialnemu, który z przyczyn usprawiedliwionych nie uczestniczył w odpowiedniej liczbie zajęć szkoleniowych, na uzupełnienie wymaganych obecności w okresie roku od upływu ustawowego terminu ukończenia aplikacji.

Więcej informacji na stronie TK.

/Natalia Świerkowska/

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.