Stanowisko prezydium ORA w Katowicach w sprawie ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości

​Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wskazuje, że wprowadzane zmiany w uchwalonych przez parlament ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz w procedowanej ustawie o Sądzie Najwyższym – bezpośrednio zagrażają konstytucyjnej zasadzie trójpodziału władzy i mogą godzić w prawo obywateli do rozpatrzenia ich spraw przez niezależny sąd obsadzony przez niezawisłych, bezstronnych sędziów.

Polski wymiar sprawiedliwości niewątpliwie wymaga reformy prowadzącej do realnego zagwarantowania wszystkim obywatelom prawa do bezzwłocznego, rzetelnego, bezstronnego i sprawiedliwego rozstrzygania ich spraw oraz do podmiotowego traktowania, ale te pożądane zmiany nie będą osiągnięte gdy naruszone zostaną zasady demokratycznego państwa prawnego.
Wypełniając ustawowy obowiązek ciążący na Adwokaturze – współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa – Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zwraca się z apelem do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy o skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust.5 Konstytucji.
Adwokatura Polska zawsze stała ,stoi i stać będzie na straży gwarantowania obywatelowi prawa do niezawisłych i apolitycznych sądów.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.