Postanowienie SN: ruch lądowy i wypadek drogowy z udziałem nietrzeźwego kierowcy

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt: III KK 472/16:

  • kryterium „ruchu lądowego” należy wiązać nie tyle z formalnym statusem konkretnej drogi, czy też określonego miejsca, lecz z faktyczną dostępnością i rzeczywistym jego wykorzystaniem dla ruchu pojazdów i innych uczestników,
  • stwierdzenie, że do zdarzenia z udziałem skazanego, prowadzącego motocykl i będącego pod wpływem alkoholu w stężeniu wynikającym ze wskazań urządzeń pomiarowych, doszło na „drodze leśnej”, nie wyklucza możliwości przypisania mu czynu z art. 178a § 1 KK

Stan faktyczny

Oskarżony został uznanyza winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 KK w zw. z art. 64 § 1 KK polegającego na tym, że „w dniu 5 sierpnia 2015 r. ok. godz. 9:00 na drodze leśnej w rejonie miejscowości B., będąc w stanie nietrzeźwości I. 0,66 mg/dm3, II. 0,55 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził w ruchu lądowym motocykl marki Yamaha bez numeru rejestracyjnego, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem z dnia 2 grudnia 2008 r., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwa umyślne, podobne”, za co wymierzono mu karę roku pozbawienia wolności oraz orzeczono środki karne w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i świadczenia pieniężnego w kwocie 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sąd Okręgowy w B. wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt (…), po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego, w której podniesiono zarzuty obrazy prawa materialnego (art. 178a § 1 i 4 KK oraz art. 64 § 1 KK), a także rażącej niewspółmierności kary, utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego

Obrońca wniósł kasację.

Sąd Najwyższy

– stwierdził, że pojęcie “ruch lądowy” użyte w art. 178a § 1 k.k. odnosi się nie tylko do dróg o takim właśnie statusie formalnym. Wskazane kryterium tyczy się również określonych miejsc, które są faktycznie dostępne i wykorzystywane dla ruchu pojazdów i ich uczestników. Według SN droga po której poruszał się oskarżony nie była typowo drogą leśną, a była wykorzystywana do poruszania się na niej pojazdów, tym samym kasacja była bezzasadna.

 

Legalis, 1587073

[AP]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.