Odmowa wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec posłów – adwokatów

Rzecznicy dyscyplinarni adwokackich izb: gdańskiej, katowickiej, krakowskiej i warszawskiej odmówili wszczęcia postępowania wobec posłów-adwokatów w sprawie sposobu głosowania nad ustawami reformującymi sądownictwo. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w tej sprawie.

W uchwale Prezydium NRA podkreśla, że nieprawdziwe są pojawiające się w mediach informacje o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec posłów-adwokatów, którzy głosowali nad ustawami reformującymi sądownictwo. Naczelna Rada Adwokacka otrzymała skargi na posłów-adwokatów i przesłała je do rzeczników dyscyplinarnych właściwych izb adwokackich, którzy po zapoznaniu się z wnioskami, odmówili wszczęcia takich postępowań.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stoi na stanowisku, iż głosowanie nad projektami ustaw, jako działanie mieszczące się w zakresie sprawowania mandatu posła czy senatora, nie może podlegać ocenie w trybie adwokackiej odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W przyjętej 26 września uchwale Prezydium NRA wyjaśnia jednak, że z uwagi na fakt, iż wszyscy adwokaci, w tym również sprawujący mandat posła czy senatora, podlegają tym samym zasadom odpowiedzialności, koniecznym było przekazanie przesłanych do Naczelnej Rady Adwokackiej wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wyłącznie właściwym w tych sprawach organom izb adwokackich.

 

UCHWAŁA NR 48/2017

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 września 2017 r.

            Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej – wobec pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacji o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec posłów adwokatów w sprawie sposobu głosowania nad ustawami reformującymi sądownictwo wyjaśnia, iż rzecznicy dyscyplinarni właściwych izb adwokackich odmówili wszczęcia postępowań dyscyplinarnych.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stoi na stanowisku, iż głosowanie nad projektami ustaw, jako działanie mieszczące się w zakresie sprawowania mandatu posła czy senatora, nie może podlegać ocenie w trybie adwokackiej odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Tym niemniej, z uwagi na fakt, iż wszyscy adwokaci, w tym również sprawujący mandat posła czy senatora, podlegają tym samym zasadom odpowiedzialności, koniecznym było przekazanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wyłącznie właściwym w tych sprawach organom izb adwokackich.

 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.