Nowelizacja KPC: od 14 lipca br. także małoletni na sali rozpraw

14 lipca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego pozwalająca przebywać na sali rozpraw wyłącznie osobom pełnoletnim.

Art. 152 w aktualnych brzmieniu:

Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.

Art. 152 po wejściu w życie nowelizacji:

1. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim.

2. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.

Wprowadzona zmiana stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P9-23/16 wniesionej do Senatu w dniu 21 marca 2016 r., w której zwrócono się o wprowadzenie zmiany wart.95 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.),stanowiącym, że na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie, a na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane. Autor petycji postuluje dodanie do art. 95 p.p.s.a. § 2 w brzmieniu: „Sąd może zezwolić na obecność na posiedzeniu jawnym osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia.”.

Zdaniem wnoszącego petycję, należy umożliwić osobom małoletnim udział w charakterze publiczności na posiedzeniach jawnych sądów administracyjnych. Obowiązujący dotychczas przepis uniemożliwiał małoletnim obserwowanie przebiegu posiedzenia, o ile nie były one stroną lub osobą wezwaną przez sąd. Tymczasem zgodnie z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności również osoby małoletnie mają prawo do posiadania opinii (z racji tego, że jest to prawo każdego człowieka) i powinny wiedzieć jak działa władza oraz posiadać własne poglądy na wszelkie tematy. Nadto, jak wynika z przepisu art. 356 § 2 Kodeksu postępowania karnego,  obecność małoletnich na rozprawie jest możliwa za zezwoleniem przewodniczącego.

U podstaw zmiany legło także przekonanie, iż jest w Polsce znaczna grupa małoletnich, która interesuje się działalnością społeczną, działaniem na rzecz lokalnego środowiska i kraju.

Zwrócić należy także uwagę na to, że osoby, które ukończyły 13 rok życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a więc posiadają zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, które mogą dokonywać samodzielnie. W związku z tym nie powinno być przeszkód by mogły występować w charakterze publiczności na sali sądowej. Umożliwienie wstępu na salę rozpraw małoletnim będzie miało walor edukacyjny oraz przygotuje małoletnich do czynnego udziału w życiu publicznym.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.