Nagroda “KOBIETA ADWOKATURY”

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 21 listopada 2017 roku podjęło Uchwałę NR 55/2017 z dnia 21 listopada 2017 r., dotyczącą ufundowania Nagrody „Kobieta Adwokatury”.

Nagroda stanowi uhonorowanie adwokatki, która w danym roku kalendarzowym wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością w tym społeczną lub naukową.

Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyk zawodowych jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur za pomocą formularza zgłoszeń, które należy nadsyłać do dnia 31.01.2018 roku na adres mailowy (dzial.osobowy@nra.pl).

UWAGA: Formularz zgłoszeniowy jest jedyną formą wskazywania kandydatek.

Do pobrania:

                  

REGULAMIN NAGRODY „KOBIETA ADWOKATURY”  

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) został przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa (dalej zwaną Organizatorem) – organizatora nagrody „Kobieta Adwokatury” (dalej zwanej Nagrodą).
 2. Organizatora reprezentuje w ramach przyznawania Nagrody oraz we wszelkich sprawach związanych z Nagrodą i Regulaminem Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (dalej zwany Zespołem), w imieniu którego działa Przewodnicząca Zespołu.
 3. Regulamin oraz wszelkie informacje udzielane przez Organizatora w związku z Nagrodą udostępniane są na stronie internetowej Organizatora adwokatura.pl oraz funpage Zespołu ds. Kobiet.
 4. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie.

2. Cel przyznania Nagrody

 1. Nagroda przyznawana jest przez Organizatora corocznie, w styczniu każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. Nagroda stanowi uhonorowanie adwokatki, która w danym roku kalendarzowym wykazała się osiągnieciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym   zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego a także inną aktywnością w tym społeczną lub naukową.
 3. Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyki zawodowej jak i pracy naukowej a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016 r. stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.

3. Zgłoszenia do Nagrody

 1. Nagrodę może otrzymać wyłącznie adwokatka, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz która aktywnie wykonuje zawód adwokata (tj. jest wpisana na listę adwokatów wykonujących zawód).
 2. Zgłoszeń do Nagrody mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej, wszelkie inne, chociażby nieformalne ruchy społeczne, grupy osób fizycznych.
 3. Zgłoszeń do Nagrody dokonuje się w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
 4. W celu dokonania zgłoszenia do Nagrody, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem adwokatura.pl oraz na funpage’u FB Zespołu ds. Kobiet, a następnie wypełniony formularz należy skierować w terminie do 31 grudnia danego roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu.
 5. Aby wypełniony formularz, został uznany za ważne zgłoszenie do Nagrody, powinien zawierać co najmniej następujące dane dotyczące:
  • osoby/jednostki/instytucji zgłaszającej kandydatkę: imię i nazwisko/firma/nazwa, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku, w którym osobą zgłaszającą nie jest osoba fizyczna, również imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie zgłoszenia;
 • kandydatki: imię, nazwisko, tytuł naukowy, numer telefonu, adres e-mail, zakres praktyki zawodowej oraz uzasadnienie zgłoszenia (opisujące działalność zawodową, naukową i/lub samorządową zgłaszanej adwokatki w roku, którego dotyczy dana edycja Nagrody) umieszone w treści formularza;

Zgłoszenia do Nagrody niezawierające ww. danych i uzasadnienia lub zgłoszone po terminie będą przez Zespół odrzucane ze względów formalnych.

 1. Zgłoszenie do Nagrody powinno nastąpić za wiedzą i zgodą osoby zgłaszanej do Nagrody, co należy wskazać w formularzu.
 2. Zespół skontaktuje się z kandydatką do Nagrody po otrzymaniu zgłoszenia w celu potwierdzenia dokonania zgłoszenia przez tę osobę lub wyrażenia przez nią zgody na kandydowanie oraz, o ile jest to konieczne, uzupełnienia informacji przesłanych w zgłoszeniu.
 3. Zespół może kontaktować się z osobą zgłaszającą kandydatkę do Nagrody w celu uzupełnienia formularza, udzielenia dodatkowych informacji, korespondencyjnie lub telefonicznie.
 4. Zespół dokona oceny formalnej zgłoszeń nie później niż w pierwszym tygodniu stycznia kolejnego roku. Zespół nie jest obowiązany powiadamiać osoby zgłaszającej o odrzuceniu zgłoszenia ze względów formalnych.

4. Korespondencja elektroniczna

 1. Wszelka korespondencja prowadzona przez Zespół w związku z przyznaniem Nagrody będzie formułowana w języku polskim.
 2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszelka korespondencja związana z przyznaniem Nagrody (w tym w szczególności wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia) będzie prowadzona za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Adresat korespondencji elektronicznej na żądanie Zespołu niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
 4. Wszelka korespondencja elektroniczna dotycząca Nagrody powinna być kierowana do Zespołu na adres e-mail wskazany w formularzu. Jakakolwiek korespondencja elektroniczna dotycząca Nagrody, kierowana na inny adres e-mail, nie będzie brana przez Organizatora pod uwagę.
 5. Organizator nie ma obowiązku odpowiadania na każdą otrzymaną korespondencję, w szczególności jeżeli w opinii Zespołu korespondencja nie jest związana bezpośrednio z Nagrodą lub nie jest istotna.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości nie będące skutkiem jej bezpośrednich działań, w szczególności: zakłóceń sieci, przesyłanych treści, indywidualnych ustawień urządzeń i sposobów ich konfiguracji, ustawień operatorów sieci, za pośrednictwem których korespondencja jest wysyłana.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania błędnych danych osobowych w czasie dokonywania zgłoszenia, w szczególności błędnych danych adresowych.

5. Kapituła Nagrody

 1. Ważne zgłoszenia do Nagrody Zespół przekazuje do oceny kapitule Nagrody (dalej zwaną Kapitułą) w składzie:
  • przedstawiciel Prezydium NRA
  • cztery przedstawicielki Zespołu ds. Kobiet,
  • cztery osoby wskazywane co roku przez Zespół ds. Kobiet spośród osób wyróżniających się działalnością na rzecz praw człowieka, działalnością publiczna i społeczną, w tym co najmniej:
   1. trzy kobiety;
   2. dwie osoby wykonujące zawód adwokata.
 1. Skład Kapituły zostanie każdorazowo ogłoszony przez Zespół na stronie Organizatora przed rozpoczęciem prac Kapituły,
 2. Skład Kapituły może ulec zmianie decyzją Zespołu w każdym czasie z ważnych powodów. O zmianie Zespół poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.
 3. Kapituła wybiera spomiędzy swoich członków Przewodniczącą lub Przewodniczącego.
 4. Kapituła obraduje nad otrzymanymi zgłoszeniami na posiedzeniach, które organizuje Zespół ds. Kobiet, lub obiegowo.
 5. Kapituła przy ocenia zgłoszonej kandydatury pod względem merytorycznym bierze pod uwagę kryteria wynikające z :
  • działalności zawodowej,
  • działalności naukowej,
  • działalności samorządowej
  • innej działalności społecznej.
 6. Kapituła podejmuje decyzję o wyborze adwokatki, która otrzyma w danym roku Nagrodę oraz jest uprawniona do przyznania do trzech wyróżnień.
 7. Kapituła podejmuje wszelkie decyzje:
  • na posiedzeniach: zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Kapituły,
  • obiegowo: zwykłą większością głosów, przy czym wszyscy członkowie Kapituły muszą wówczas oddać swój głos.

W razie braku większości (tj. w razie równej liczby głosów) decyduje głos Przewodniczącej lub Przewodniczącego Kapituły.

 1. Kapituła ma prawo nie przyznać Nagrody w danym roku.
 2. Decyzja Kapituły co do wyboru laureatki Nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 3. Funkcję pomocniczą dla Kapituły pełni Sekretarz, wybrany przez Zespół. Sekretarz Konkursu odpowiedzialny jest za organizację pracy Kapituły i bierze udział w posiedzeniach Kapituły, jednak bez prawa głosu podczas oceny zgłoszeń do Nagrody.
 4. Członkowie Kapituły związani są tajemnicą w zakresie informacji uzyskanych w trakcie prac Kapituły.
 5. Do zadań Kapituły należy w szczególności:
  • ocena ważnych zgłoszeń do Nagrody;
  • sporządzenie protokołu z wyboru laureatki Nagrody i uzasadnienie wyboru;
  • w razie przyznania wyróżnień: sporządzenie protokołu z wyboru adwokatek, które otrzymają w danym roku wyróżnienia i uzasadnienie wyboru.

6. Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie Nagrody

 1. Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie Nagrody nastąpi w terminie ustalonym przez Organizatora.
 2. Laureatka Nagrody i adwokatki, którym Kapituła przyznała wyróżnienia, otrzymają od Organizatora zaproszenie oraz – w razie potrzeby – zwrot kosztów podróży i noclegu w Warszawie.
 3. Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz laudacja zaprezentowana publicznie przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Nagroda zostanie wręczona laureatce przez Przewodniczącego Kapituły (lub innego jej członka) oraz przedstawicielka Zespołu ds. Kobiet.
 4. Wyróżnienie stanowi dyplom. Wyróżnienia zostaną wręczone wyróżnionym adwokatkom przez Przewodniczącego Kapituły (lub innego jej członka) oraz przedstawicielka Zespołu ds. Kobiet.
 5. Ponadto informacja o laureatce i wyróżnionych adwokatkach zostanie przesłana do mediów oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora i funpage Zespołu ds Kobiet.

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody ani wyróżnień w danym roku kalendarzowym.
 2. Z tytułu uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu, jego uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.
 3. Nagroda może zostać przyznana także w przypadku, kiedy złożone zostanie tylko jedno ważne zgłoszenie do Nagrody.
 4. Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca oraz osoba zgłaszana oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, jednostronną decyzją Organizatora.. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną niezwłocznie ogłoszone przez Organizatora na jego stronie internetowej i wiążą od dnia ich ogłoszenia, chyba że zmieniony Regulamin stanowi inaczej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem decyzji Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i niezwłocznie zostaje ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.