Interpelacja poselska w sprawie objęcia aplikantów prawniczych ulgami na przejazdy środkami transportu

Interpelacja poselska

w sprawie objęcia aplikantów prawniczych ulgami na przejazdy środkami transportu

 

Szanowni Państwo Ministrowie,

z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na mocy której doktoranci do ukończenia 35. roku życia nabyli prawa do 51% ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego i autobusowego.

Jako uzasadnienie do wprowadzenia przedmiotowej zmiany wskazywano m. in. fakt, że doktoranci ponoszą często koszty kształcenia na studiach III stopnia, które jednocześnie w pewnym stopniu ograniczają ich aktywność zawodową, a zatem wiążą się z czasowym pogorszeniem sytuacji materialnej.

Podobny argument można przedstawić w przypadku osób kształcących się na aplikacjach prawniczych: adwokackiej, radcowskiej, notarialnej i komorniczej.

W przedstawionych przypadkach opłata roczna za aplikacje w 2018 roku waha się na poziomie od 5.250 zł do 5.565 zł. Jak powszechnie natomiast wiadomo, wynagrodzenia aplikantów zatrudnionych w kancelariach oscylują częściej na poziomie minimalnego wynagrodzenia, aniżeli średniego. Kształcenie z kolei odbywa się w ograniczonej liczbie ośrodków, co wymaga bardzo dużej mobilności od aplikantów, którzy będą wykonywać w przyszłości zawody zaufania publicznego.

Biorąc pod uwagę fakty, że aplikanci zawodów prawniczych podobnie jak doktoranci rozwijają swoją wiedzę oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe w ramach prowadzonych aplikacji, odmienne traktowanie tych dwóch grup pozostaje wysoce niezrozumiałe.

Mając na uwadze powyższe, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy Państwa resorty prowadzą prace nad zmianami we wskazanej we wstępie ustawie tak, aby aplikantów zawodów prawniczych objąć 51% ulgą na bilety jednorazowe i miesięczne w środkach transportu kolejowego i bilety miesięczne w środkach transportu autobusowego (za okazaniem legitymacji aplikanta)?

Jeżeli nie, bardzo proszę o potraktowanie niniejszej interpelacji poselskiej jako przyczynek do podjęcia prac nad zmianą ustawy tak, aby zakończyć dualizm prawny i ekonomiczny w analogicznych sytuacjach życiowych, jakimi są kształcenie na studiach doktoranckich i kształcenie na aplikacjach prawniczych.

Z poważaniem,

 

 

 

 

Jarosław Urbaniak

Poseł na Sejm RP

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.