Dane o sprawach korupcyjnych sędziów na przestrzeni 15 lat

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych SSA Marek Hibner, po zasięgnięciu informacji u wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych w kraju, w dniu 11 stycznia 2017 r. przedstawił dane o sprawach korupcyjnych dotyczących sędziów sądów powszechnych w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Z zaprezentowanych informacji wynika, że w okresie od 1 października 2001 r. do października 2016 r. za winnych popełnienia przestępstw korupcyjnych w związku pełnieniem funkcji sędziego uznano 5 osób. W stosunku do 2 dalszych osób postępowanie umorzono (z uwagi na śmierć oskarżonego albo przedawnienie karalności). Jedno postępowanie zawieszono ze względu na stan zdrowia oskarżonego, co do kolejnych 5 osób stojących pod takimi zarzutami wydano prawomocne wyroki uniewinniające, a w sześciu dalszych przypadkach zapadły prawomocne uchwały o odmowie zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Łącznie więc odnotowano postępowania związane z korupcją w odniesieniu do 19 sędziów, w tym w 11 przypadkach zarzuty nie zostały potwierdzone.

W Polsce liczba sędziów sądów powszechnych wynosi niemal 10.000 osób, a przedstawione dane dotyczą również tych sędziów, którzy zaprzestali służby w ostatnich piętnastu latach (na ich miejsce powoływano nowych sędziów), co daje łącznie około 15.000 osób. Należy więc stwierdzić, że o potwierdzonej korupcji można mówić jedynie w odniesieniu do ułamkowej części promila ogólnej liczby sędziów z ostatnich piętnastu lat. Oczywiście żaden z tych przypadków nie powinien się zdarzyć, każdy z nich wymagał napiętnowania i ukarania, każdy kładzie się też głębokim cieniem na wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Jednakże przedstawione dane prowadzą do wniosku, że są to przypadki jednostkowe oraz odosobnione i z całą pewnością nie upoważniają do pojawiających się w debacie publicznej twierdzeń o realnie istniejącym zjawisku korupcji w polskich sądach.

Źródło: tu.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.