maj 2016

Wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego, stanowiącego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej jako naszego wspólnego dobra, przedstawiciele środowisk prawniczych – nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego – zgłaszają gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem. Warto przypomnieć, że respektowanie opartej na art. 10 Konstytucji RP zasady rozdziału

Tajemnica adwokacka nie chroni adwokata. Ma chronić klienta i relację zaufania, której powstanie jest niezbędne do skutecznego świadczenia pomocy prawnej. Spór o rozumienie tajemnicy adwokackiej zbyt często ogranicza się wyłącznie do dyskusji o możliwości zwolnienia adwokata z tajemnicy adwokackiej i przesłuchaniu go jako świadka w

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Naczelna Rada Adwokacka w dniu 4 kwietnia 2016 r. rozpoczęła kampanię wizerunkową w skali kraju, przekazując zainteresowanym Izbom materiały reklamowe w postaci stojaków, plakatów oraz ulotek. Z badań opinii publicznej wynika,  że zawód adwokata kojarzony jest przede wszystkim z występowaniem przed sądem,

Czas zbliżających się w izbach adwokackich wyborów samorządowych to niewątpliwie chwila wzmożonych działań osób, które zabiegają o korzystny wynik wyborczy. Dla pozostałych adwokatów - jako dokonujących wyboru - to przede wszystkim czas refleksji nad tym, co było oraz nad tym, co chcielibyśmy, aby miało miejsce