Wspólne stanowisko środowisk prawniczych wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego,

Wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego, stanowiącego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej jako naszego wspólnego dobra, przedstawiciele środowisk prawniczych – nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego – zgłaszają gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem.

Warto przypomnieć, że respektowanie opartej na art. 10 Konstytucji RP zasady rozdziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej służy każdej z tych władz i leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich obywateli naszego kraju. Szacunek dla porządku prawnego, którego fundament stanowi Konstytucja RP, towarzyszyć powinien działaniom wszystkich zaangażowanych w sprawowanie władzy sił politycznych.

Przyjmując, że gwarancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest kontrola konstytucyjności ustaw – sprawowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i w dozwolonym prawem zakresie przez niezależne sądy RP – wyrażamy oczekiwanie, że żadna władza polityczna nie będzie podważać tego aksjomatu.

Dostrzegając impas prawny i polityczny oraz jego dalekosiężne konsekwencje – także na arenie międzynarodowej – zwracamy się do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu.

Prof. dr hab. Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adw. prof. dr hab. Jacek Giezek, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej

Sędzia NSA Maria Jagielska, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Adw. Grzegorz Majewski,  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

r.pr. Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański

SSO Waldemar Żurek, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

SNSA Irena Kamińska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

SSO dr hab. Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Sędzia Karolina Sosinska, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”

SSN Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Prof. dr hab. Tomasz Giaro, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

SSR Dorota Hildebrand-Mrowiec, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Mikołaj Pietrzak, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Adw. Jacek Trela, Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

logo-2

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.