Wyrok: zwrot wydatków pełnomocnika związanych z dojazdem do sądu i kosztami noclegu

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt: V ACa 542/16, orzekł, że pełnomocnik strony, która wygrała proces może domagać się zwrotu wydatków związanych z dojazdem do sądu i kosztami noclegu.

Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W związku z tym SO w Gliwicach zasądził na rzecz powódki od pozwanych koszty procesu w kwocie 11 tysięcy złotych. Na kwotę te składały się także wspomniane już wydatki pełnomocnika związane z dojazdem i kosztami noclegu. Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. SO wskazał, że powódka ma siedzibę w innym mieście niż sąd orzekający. Mogła więc ona udzielić pełnomocnictwa adwokatowi ze “swojej” miejscowości i oczekiwać, że będzie on ją reprezentował osobiście przed sądem. Pozwani wnieśli apelacje, kwestionując między innymi rozstrzygnięcie o kosztach procesu. 

SA uznał, że koszty jakie poniósł pełnomocnik były uzasadnione. Z powodu znacznej odległości kancelarii pełnomocnika i siedziby sądu, pełnomocnik mógł przyjechać do miasta siedziby sądu dzień wcześniej. SA obciążył pozwanych kosztami postępowania odwoławczego, uwzględniając wynagrodzenie pełnomocnika i jego wydatki, na które tak jak w toku postępowania pierwszoinstancyjnego składały się także koszty przejazdu i noclegu.

 

[AP]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.