2. edycja plebiscytu pn. Adwokacki patron roku

Adwokacki patron roku, to tytuł przyznawany adwokatowi który w sposób szczególny swoją postawą, aktywnością, chęcią i umiejętnością dzielenia się wiedzą zawodową wyróżnił się na tle innych adwokatów mających zaszczyt i nie lada obowiązek pełnić funkcję patrona aplikanta adwokackiego.

Pokój uwielbia chwalić i tym razem pragnie dać upust swojej wewnętrznej potrzebie nagrodzenia adwokata, który w toku minionego roku kalendarzowego (liczonego do 6 września br.) pozytywnie wyróżnił się działaniami wzmacniającymi wiarę aplikantów adwokackich w sens nauki i wykonywania zawodu lub angażowania się w życie samorządu adwokackiego.

Od Państwa zależy, komu tytuł zostanie przyznany.

Kandydatów można zgłaszać do 27 stycznia 2018 r. przesyłając propozycję wraz z uzasadnieniem na adres nasz@pokojadwokacki.pl.

 

 

Regulamin plebiscytu „Adwokacki patron roku”

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Adwokacki patron roku”.

§ 2.

Organizatorem plebiscytu jest Pokój Adwokacki.

§ 3.

Plebiscyt ma coroczny charakter i będzie organizowany do odwołania.

§ 4.

 1. Plebiscyt ma na celu zachęcenie adwokatów do tego, aby decydując się na pełnienie funkcji patrona traktowali to zadanie nie tylko jako obowiązek, ale przede wszystkim zaszczyt polegający na możliwości kształtowania sposobu, w jaki aplikanci adwokaccy postrzegają zawód adwokata, praktykę zawodową oraz przynależność do samorządu adwokackiego i wartości przezeń kultywowanych. Celem plebiscyty jest także promocja dobrych praktyk pośród członków palestry.
 2. Cele plebiscytu realizowane będą przede wszystkim poprzez wybranie i nagrodzenie tytułem „Adwokackiego patrona roku” adwokata, który w sposób szczególny swoją postawą, aktywnością, chęcią i umiejętnością dzielenia się wiedzą zawodową wyróżnił się na tle innych adwokatów, pełniących funkcję patrona.

§ 5 .

 1. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do dnia 27 stycznia 2018 r.
 2. Zgłoszenia powinny dotyczyć działalności adwokata niezależnie od czasu, w którym miała ona miejsce.
 3. Głosowanie kapituły na zgłoszonych adwokatów powinno się odbyć nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia terminu wskazanego w pkt. 1 powyżej.
 4. Wyniki zostaną̨ ogłoszone oficjalnie na stronie internetowej www.pokojadwokacki.pl, a jeśli będzie to możliwe także na uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji ogłoszenia wyników.
 5. Zgłoszenia do plebiscytu będą przyjmowane na adres „nasz@pokojadwokacki.pl”.
 6. Każda osoba zgłaszająca adwokata do plebiscytu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 7. Zgłoszenia może dokonać aplikant, adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka lub Naczelna Rada Adwokacka.

§ 6.

Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko adwokata,
 2. wskazanie Izby Adwokackiej, w której znajduje się siedziba zawodowa kandydata,
 3. uzasadnienie zgłoszenia,
 4. kontakt do osoby zgłaszającej.

§ 7.

Organizatorzy konkursu weryfikują̨ zgłoszenia pod kątem wpisywania się w cele plebiscytu i spełniania kryteriów formalnych wynikających z niniejszego regulaminu, a także zgodności stanu faktycznego z treścią zgłoszenia i przekazują̨ zweryfikowane pozytywnie zgłoszenia Kapitule.

§ 8.

 1. Wyboru zwycięzcy plebiscytu dokonuje Kapituła.
 2. Członków Kapituły powołuje Redaktor Naczelny Pokoju adwokackiego.
 3. W skład kapituły mogą̨ wchodzić́: adwokaci, aplikanci adwokaccy, sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni, przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką sądownictwa, publicyści zajmujący się problematyką szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, laureaci poprzednich edycji plebiscytu.

§ 9.

 1. Kapituła po zapoznaniu się̨ ze zgłoszeniami dokonuje wyboru zwycięzcy za pomocą̨ głosowania. Każdy członek kapituły posiada jeden głos.
 2. Zwycięzcą plebiscytu zostaje adwokat, który uzyska największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez dwie osoby najwyższej liczby głosów, przeprowadza się II turę głosowania, gdzie członkowie Kapituły mogą oddawać głosy tylko na te dwie osoby.
 3. Możliwe jest przyznanie jednego wyróżnienia adwokatowi, który uzyskał 2. największą liczbę głosów.

§ 10.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć́, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 2. przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
 3. udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§ 11.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.
 2. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie www.pokojadwokacki.pl
Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.