Projekt zmian w prawie prasowym

Zrzut ekranu 2017-02-15 14.07.02Wiele wskazuje na to, że w razie uchwalenia ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe, w brzmieniu zaproponowanym projektem z dnia 8 lutego 2017 r. istotne zmiany dotyczyć będą publikowania materiałów prasowych zawierających cytowane wypowiedzi.

Zgodnie z nowym przepisem art. 14a wprowadza się ustawowy termin na udzielenie autoryzacji. Od momentu doręczenia osobie udzielającej informacji bądź osobie przez nią upoważnionej tak, aby osoba ta mogła się skutecznie zapoznać z treścią materiału – materiału przewdzianego do publikacji w prasie autoryzacja winna być dokonana w ciągu 24 godzin w odniesieniu do dzienników i 3 dni w odniesieniu do czasopism. Ustawa przewiduje także karę grzywny w przypadku opublikowania dokładnie cytowanej wypowiedzi, bez umożliwienia osobie udzielającej wypowiedzi dokonania autoryzacji.

W czasach, gdy informacja przestaje być aktualna po upływie 24 godzin nietrudno sobie wyobrazić przypadki opóźniania autoryzacji wypowiedzi (w ustawie uznaje się, iż nie dokonanie autoryzacji we wskazanych wyżej terminach skutkuje przyjęciem, że wypowiedź uzyskała zgodę na publikację) lub takiego dokonywania zatwierdzenia, które będzie jedne media ponad innymi.

 

Z projektem ustawy można się zapoznać tu.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.