Pozytywna opinia NIK dotycząca zmian w ustawie o języku migowym

Pozytywna opinia NIK dotycząca zmian w ustawie o języku migowym

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała zmiany planowane w ustawie o języku migowym. Z prośbą o ocenę projektu zwróciła się do NIK Komisja Ustawodawcza Senatu RP. Jak wskazuje NIK w swoim komunikacie prace nad udoskonaleniem przepisów zainspirowane zostały wnioskami de lege ferenda opracowanymi przez NIK po kontroli przeprowadzonej w sześćdziesięciu instytucjach publicznych, z którymi obywatele kontaktują się najczęściej.


Dokonana przez inspektorów NIK kontrola wskazała na niski poziom realizacji przepisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243). Kontrola dotyczyła 60 instytucji publicznych, z którymi obywatele kontaktują się najczęściej. Mowa o urzędach wojewódzkich, urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach skarbowych, a także oddziałach ZUS i komendach policji Inspektorzy wskazali, że nawet tam, gdzie podjęto jakiekolwiek działania, nie wzięto pod uwagę specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. W konsekwencji osoby niesłyszące w dalszym ciągu mają trudności na drodze do samodzielności, jednocześnie mogąc czuć się wykluczonymi z życia społecznego.


Uzasadnieniem urzędów na taki stan rzeczy jest niski odsetek głuchoniemych petentów. Zdaniem NIK „urzędy te nie dostrzegają, że jest on niewielki, ponieważ poziom dostępności instytucji użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych jest wciąż niewystarczający”.


Projektowane zmiany w ustawie są jednakże zgodne z oczekiwaniami NIK i odpowiadają opracowanym w Izbie wnioskom de lege ferenda. W konkluzji NIK „wprowadzone regulacje powinny w zdecydowany sposób przyczynić się do wyeliminowania dyskryminacji osób z wadą słuchu. Jednostki administracji publicznej będą miały obowiązek zapewnienia takich środków, które ułatwią osobom z niepełnosprawnością słuchu załatwienie ich spraw”.


Projekt ustawy w kształcie zgodnym z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli przyjęty już został przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

[FK]

źródło

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.