Nowela ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisanej przez Prezydenta dnia 6 lipca 2017 r. noweli ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej “p.p.s.a.”, które jak wskazano, “mają na celu doprecyzowanie istniejących przepisów p.p.s.a. i zapewnienie spójności regulacji tego aktu z innymi obowiązującymi przepisami.”

Przyjęte zmiany dotyczą regulacji art. 28 p.p.s.a., art. 175 p.p.s.a., art. 194 p.p.s.a. oraz art. 287 p.p.s.a.

Zmiany w zakresie art. 28 p.p.s.a. oraz art. 175 p.p.s.a. dotyczą wprowadzenia nowych regulacji mających na celu dostosowanie powyższych przepisów p.p.s.a. do zakresu obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wynikającego z powyższej ustawy zakresu działania tej jednostki.

Zgodnie z nowelą uchylono również art. 287 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy sąd w orzeczeniu:
1) uchyli zaskarżoną decyzję, a organ rozpatrując sprawę ponownie umorzy postępowanie,
2) stwierdzi nieważność aktu albo ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności aktu
– stronie, która poniosła szkodę, służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję.

Przepis art. 287 p.p.s.a. w obecnym stanie prawnym jest pozostałością unormowań opartych o uchylony przez ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, art. 160 kodeksu postępowania administracyjnego, dalej również “k.p.a.”. Art. 287 p.p.s.a. uzupełniał przepis art. 160 k.p.a. przewidujący odpowiedzialność organów wydających wadliwą decyzję (inny akt administracyjny) i stanowił jego logiczne uzupełnienie.

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. uchyliła przepis art. 160 k.p.a. i wprowadziła art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego, dalej również “k.c.”, który szerzej normuje odpowiedzialność za wydanie lub niewydanie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 4171 § 2 k.c., jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Przepis art. 287 p.p.s.a. nie został wówczas dostosowany do regulacji kodeksowej.

Wobec powyższego, jak wskazano, “usunięcie przepisu art. 287 p.p.s.a. z porządku prawnego zapewni spójność systemu polskiego prawa cywilnego i doprowadzi do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa prawnego dla poszkodowanych decyzjami i innymi aktami administracyjnymi.”

[MW]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.