Nie ma wolności bez niezależności – adwokat Mikołaj Pietrzak

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
w składzie:
1. adw. Mikołaj Pietrzak Dziekan
2. adw. Anna Atanasow
3. adw. Michał Bieniak
4. adw. Katarzyna Bilewska
5. adw. Michał Fertak
6. adw. Jakub Jacyna
7. adw. Aleksander Krysztofowicz
8. adw. Andrzej Orliński
9. adw. Kamil Szmid
10. adw. Michał Szpakowski

w trybie obiegowym w dniu 13 lipca 2017 roku podjęła następujące stanowisko:

Wczoraj, w późnych godzinach nocnych do Sejmu wpłynął poselski projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727). Tego samego dnia projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Art. 87 ust. 1 projektu ustawy stanowi: „Z dniem następującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychczasowych przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości. W dniu wejścia w życie niniejszej ustawy Minister Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym Ministra Sprawiedliwości, wskazuje sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostają w stanie czynnym, mając na uwadze konieczność wdrożenia zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustroju i zachowanie ciągłości prac Sądu Najwyższego.”.

Zgodnie z art. 88 projektu ustawy: „Jeżeli sędzia Sądu Najwyższego zajmujący stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego został przeniesiony w stan spoczynku na podstawie art. 87 § 1, zadania i kompetencje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wykonuje sędzia Sądu Najwyższego wskazany przez Ministra Sprawiedliwości”. Zgodnie z art. 108 projektu ustawy, przepisy tej ustawy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Projektowane zmiany budzą najwyższy niepokój. Powierzają bowiem Ministrowi Sprawiedliwości – przedstawicielowi władzy wykonawczej, czynnemu politykowi i zarazem Prokuratorowi Generalnemu, będącemu zwierzchnikiem wszystkich prokuratorów w kraju – nieograniczoną kompetencję do wskazywania sędziów Sądu Najwyższego i jego I Prezesa. Projektowanych zmian nie można ocenić inaczej, niż jako jawne i głębokie naruszenie zasady odrębności i niezależności władzy sądowniczej oraz zasady trójpodziału władz i zasady demokratycznego państwa prawnego.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wzywa Sejm do natychmiastowego zaprzestania prac nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, a autorów projektu do wycofania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym z dalszych prac legislacyjnych.

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym jest projektem, który zmierza do pozbawienia wszystkich obywateli prawa do niezależnego i bezstronnego sądu, gwarantowanego przez art. 45 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela.

Bezstronny i niezależny sąd jest gwarantem skutecznej ochrony wszystkich praw i wolności jednostki w każdej sytuacji.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.