Czy Adwokatura potrzebuje współpracy międzynarodowej?, adw. Kinga Konopka

Kierując od trzech lat Komisją ds. Współpracy z zagranicą, działającą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, chciałabym podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami odnośnie współpracy międzynarodowej a także przybliżyć powody, które kształtowały w tym okresie rodzaj działań podjętych przez ORA Kraków w ramach zarówno uwiarygodnienia w opinii międzynarodowej naszego zawodu, ale i przede wszystkim podniesienia jego poziomi i prestiżu w opinii Polaków i polskich urzędów.

Działania te dotyczą współpracy zawodowej z kolegami wykonującymi ten sam zawód poza granicami naszego kraju (Krakowska ORA podpisała już umowy partnerskie z Izbami adwokackimi z Lyonu, Barcelony, Wersalu, Frankfurtu, Cluj Napoca, Kecskemet oraz przygotowuje podpisanie następnych umów z adwokaturami działającymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią).

Rozpoczęte i kontynuowane dotąd przez ORA Kraków działania niewątpliwie przyniosą szereg zawodowych korzyści dla poszczególnych członków Palestry, ale i również pomogą odbudować i umocnić prestiż zawodu adwokata w Polsce.

Z pewnością nie było obojętne dla osiągnięcia w tym zakresie uznania, dla pracy Krakowskiej Rady Adwokackiej, znalezienie dla niej wsparcia intelektualnego i zawodowego ze strony polskich wyższych uczelni prawniczych. Dlatego też, rozpoczęte dotąd w tym celu przez Radę poszukiwania, zostały już uwieńczone szczególnym zainteresowaniem ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego przedstawiciele, przyjmując zaproszenie naszej Rady, czynnie uczestniczyli przy wyrażeniu aprobaty dla naszych działań w zorganizowanej w październiku 2015 roku, w Krakowie przez ORA Kraków we współpracy z NRA międzynarodowej konferencji Europejskiej Federacji Rad Adwokackich (FBE), na którą przyjechało ponad 100 przedstawicieli Izb adwokackich z całej Europy.

W ramach swojej współpracy międzynarodowej w kwietniu 2016 roku ORA Kraków była patronem Konferencji Europejskiej, Sekcji Międzynarodowej New York State Bar Association, co zaowocowało nawiązaniem współpracy pomiędzy ORA Kraków, a International Section of New York State Bar Association, która zrzesza ok. 2.000 adwokatów z całego świata.

Przydatność i celowość podjęcia działań zmierzających do międzynarodowej integracji zawodowej dostrzeżono podczas prowadzonego wcześniej przez aktualną Radę, procesu utrzymywania przez nią stałych kontaktów zawodowych z zaprzyjaźnionymi zagranicznymi Radami Adwokackimi krajów Unii Europejskiej, z którymi aktualnie urzędująca Rada podpisała formalne umowy integracyjne.

Korzyści z tego rodzaju kontaktów pozwolą wszystkim chętnym adwokatom w rozwoju ich wiedzy w zakresie znajomości przepisów prawnych, obowiązujących w innych krajach, jak i w znalezieniu kancelarii, które chciałyby podjąć współpracę z polskimi kolegami.

Programy wzajemnej współpracy dotyczą również programu szkolenia dla aplikantów adwokackich, którzy mogliby wyjechać na krótkie staże do pracy w kancelariach adwokackich w innych krajach, w ramach wymiany aplikantów podczas programu szkolenia.

Również nie można nie dostrzec licznych i dodatkowych korzyści, jakie niesie tak aktualnie, jak i zapewne nieść będzie w przyszłości preferowanie przez Radę stałej potrzeby utrzymywania i pielęgnowania procesu integracji międzynarodowej w ramach naszego środowiska, jeśli przywoła się w tym samym miejscu jej wyjątkową wartość wychowawczą, społeczną, edukacyjną- elementy tak ważne, a wręcz niezbędne w zawodzie adwokata. Możliwość sprawnego i szybkiego uzyskania aktualnej wiedzy prawniczej dotyczącej aktualnie obowiązującego prawa, jego stosowania, wiedzy z zakresu zasad procedowania, czy linii orzecznictwa obowiązującej w danym kraju, z pewnością potwierdzają słuszność i zasadność prowadzenia opisanej powyżej działalności.

Współpraca w zakresie wymiany wzajemnych doświadczeń, dzielenie się nimi, jak i również próba rozwiązywania istniejących problemów związanych między innymi z tajemnicą adwokacką, mogą w przyszłości zaowocować wspólnie wypracowanym stanowiskiem, które wszystkie środowiska prawnicze, w poszczególnych krajach, mogą przedstawić swoim władzom. Takie działania niewątpliwie służyć mogą wzrostowi prestiżu polskiego adwokata zarówno w Polsce, jak i poza nią.

Nadto nie można nie zauważyć, iż utrzymanie powyższych kontaktów jest celowe i potrzebne, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy możliwości zmiany zarówno miejsca pobytu, jak i kraju są wręcz nieograniczone.

Tak podjęta i funkcjonująca integracja zawodowa, budująca platformę prawną miedzy Polakami żyjącymi i pracującymi poza granicami naszego kraju, cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce, czy Polakami prowadzącymi działalność gospodarczą poza Polską- z pewnością może przyczynić się do właściwego i pełnego przygotowania zawodowego młodej kadry adwokackiej, zgodnego z obowiązującymi w Polsce zasadami etyki zawodowej, jak i również z obowiązującym prawem zarówno w Polsce, Unii Europejskiej jak innych krajach.

adw. Kinga Anna Konopka

Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Zagranicznej ORA w Krakowie

image

Udostępnij wpis
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ