8 pytań, 8 odpowiedzi, adw. Stanisław Estreich

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów.


adwokatura-galeria-4350

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki (opiekun komisji: Ewa Krasowska)

Przewodniczący: adw. Stanisław Estreich

Członkowie: adw. Joanna Kaczorowska, adw. Adam Kiczka, adw. Stanisław Kłys, adw. Andrzej Kozielski, adw. Andrzej Leszczak, adw. Justyna Mazur, adw. Adam Swoboda, adw. Jarosław Szczepaniak, adw. Jerzy Zięba

1. Jaki jest przedmiot działalności Komisji/Zespołu, której/któremu Pani Mecenas/Pan Mecenas przewodniczy?

Przedmiot działalności Komisji, której mam zaszczyt przewodniczyć, to wspieranie integracji środowiska adwokackiego i propagowanie idei zdrowego wypoczynku, poprzez kulturę, sport i turystykę.

 

2. Jak wyżej opisany przedmiot ma się do faktycznych działań podjętych przez Komisję/ Zespół (innymi słowy – co w toku mijającej kadencji zostało zrealizowane, a co nie i dlaczego)?

Komisja w realizacji swoich statutowych celów opiera się na skrupulatnie tworzonym, corocznym harmonogramie wydarzeń, kulturalnych, sportowych i turystycznych, współorganizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, które corocznie skupiają od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników. Harmonogram umieszczany jest z początkiem każdego roku na portalu adwokatura.pl i przesyłany do Okręgowych Rad Adwokackich. Warto wskazać, że wszystkie wydarzenia opierają się przede wszystkim na opłatach wnoszonych przez samych uczestników, a dofinansowanie przekazywane przez NRA ma charakter pomocniczy.

Komisja utrzymuje bliski kontakt z Okręgowymi Radami Adwokackimi z całej Polski, aby wspierać inicjatywy o ogólnopolskim charakterze, różnorodnej tematyce i w jak najróżniejszych zakątkach naszego Kraju. Liczymy na to, że wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne, przyciągając entuzjastów danej dziedziny z całego kraju, będą dla nich okazją do zawiązania silnych więzi towarzyskich oraz wspólnej wymiany poglądów. Ponadto, poprzez propagowanie kultury wysokiej i sportu, tworzy się pozytywny wizerunek adwokatury na zewnątrz.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że:
– w 2013 r. zaplanowanych było 19 wydarzeń, z których wszystkie zostały zrealizowane;
– w 2014 r. zaplanowano organizację 20 wydarzeń, z których wszystkie zostały zrealizowane;
– w 2015 r. zaplanowano organizację 20 wydarzeń, z których zrealizowano dotychczas 13, a kolejne winny być przeprowadzone zgodnie z planem.

Warto wspomnieć, że wśród corocznie organizowanych wydarzeń znaczącą część stanowią imprezy o wieloletniej tradycji, jak np. Mistrzostwa Adwokatury w Narciarstwie, Ogólnopolski Rejs Adwokatów im. adw. Marii Budzanowskiej, Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym, czy też Rajdy Pieszo, Rowerowo, Motocyklowe.
Komisja dba zatem, aby co roku dostarczać Koleżankom i Kolegom okazji do spotkań integracyjnych na terenie całej Polski, żeby zaaktywizować jak największą liczbę adwokatów, przy tym staramy się również poszukiwać nowych inicjatyw, opartych na innych, niż dotychczas dziedzinach, aby każdy znalazł coś dla siebie.

 

3. Jaki cel Komisji/Zespołu zostanie (z przekonaniem graniczącym z pewnością) zrealizowany do końca bieżącej kadencji?

Jestem przekonany, że Komisja zrealizuje wszystkie zaplanowane cele do końca bieżącej kadencji.

 

4. Czy i ewentualnie co – chciała Pani/chciał Pan Mecenas zmienić w funkcjonowaniu Komisji/Zespołu, obejmując funkcję przewodniczącego oraz – czy udało się tę zmianę osiągnąć?

Ilość członków Komisji i jej obecny skład umożliwia właściwe funkcjonowanie i realizację statutowych celów.

 

5. Jak często odbywały się spotkania członków Komisji/Zespołu? Jeśli spotkań nie było, to w jakiej formie odbywały się kontakty przewodniczącego i członków oraz czy ich częstotliwość mogła mieć wpływ na zrealizowanie zaplanowanych celów?

Komisja odbywa zwyczajne coroczne spotkania, celem złożenia sprawozdania za działalność w bieżącym roku oraz dla ustalenia przyszłych kierunków działań. Poza tym pomiędzy członkami Komisji utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny i mailowy.

 

6. Czy w ocenie Pani Mecenas/Pana Mecenasa, członkowie Palestry wiedzą o tym, czym zajmował/a się Zespół/Komisja w toku kadencji? Jeśli tak, skąd tę wiedzę czerpali, a jeśli nie – gdzie stosowne informacje powinny się ukazywać?

Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę uczestników poszczególnych wydarzeń, jestem przekonany o skuteczności przekazu dotyczącego działań Komisji. Poszczególne imprezy ogłaszane są nie tylko na portalu adwokatura.pl, ale również na stronach internetowych Okręgowych Rad Adwokackich. Warto wspomnieć również o tym, że na w/w portalu funkcjonuje zakładka „Integracja”, do której przypisane jest czytelne kalendarium wydarzeń integracyjnych. Z każdego wydarzenia w miarę możliwości jest również sporządzane sprawozdanie, opisujące jego przebieg oraz liczebność uczestników. Jestem również w pełni świadomy, że tego rodzaju aktywności muszą opierać się na codziennym towarzyskim przekazie bezpośrednim pomiędzy Koleżankami i Kolegami, gdyż to głównie takim „poleceniom” możliwe jest właściwe propagowanie idei integracji naszego środowiska.

 

7. Czy obecnie obowiązująca formuła podziału kompetencji pomiędzy Komisjami/Zespołami NRA zdaje egzamin, czy wymaga modyfikacji, a jeśli tak, to w jakim kierunku?

Komisja, skupiając się na realizacji swoich celów stara się w pełni współpracować z Prezydium NRA oraz poszczególnymi Okręgowymi Radami Adwokackimi, co przynosi dobre efekty.

 

8. W skali od 1 do 10 – w jakim stopniu jest Pani/Pan Mecenas zadowolona/y z tego, co Komisja osiągnęła/Zespół osiągnął w toku kadencji?

Jestem usatysfakcjonowany dotychczasową pracą Komisji, zastrzegając jednocześnie, że jej sukcesy są w wielkiej mierze zależne od ciężkiej pracy i poświęcenia Koleżanek i Kolegów z Okręgowych Rad Adwokackich, na których spoczywa niezwykły ciężar bezpośredniej organizacji poszczególnych wydarzeń. Należy to stanowczo podkreślić, że tylko dzięki odpowiednim relacjom z poszczególnymi Okręgowymi Radami Adwokackimi i dzięki temu, że w adwokaturze nie brakuje ludzi wyrażających zaangażowanie i inicjatywę, możliwa jest wiara w realizowanie wizji w pełni zintegrowanej adwokatury.

 

[foto: adwokatura.pl]

Share Post
Written by

Adwokot, to adwokot

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.