8 pytań, 8 odpowiedzi, adw. Roman Kusz

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów.


 

Roman_Kusz

Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej (opiekun komisji: adw. Jerzy Glanc)

Przewodniczący: adw. Roman Kusz

Członkowie: adw. Ewa Czerska, adw. Andrzej Grabiński, adw. Tomasz Jachowicz, adw. Kalina Kluza, adw. Grzegorz Kopeć, adw. Marek Mikołajczyk, adw. Anna Nowakowska, adw. Anisa Gnacikowska

 

  1. Jaki jest przedmiot działalności Komisji/Zespołu, której/któremu Pani Mecenas/Pan Mecenas przewodniczy?

 

Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej mówiąc w dużym uproszczeniu zajmuje się zagadnieniem postrzegania adwokatury na zewnątrz i proponowaniem oraz przeprowadzaniem działań służących wizerunkowi adwokatury, szeroko pojętym sprawom ubezpieczeń, zarówno w zakresie OC adwokatów, jak i wprowadzania oraz  popularyzacji systemu ubezpieczeń ochrony prawnej.

 

  1. Jak wyżej opisany przedmiot ma się do faktycznych działań podjętych przez Komisję/ Zespół (innymi słowy – co w toku mijającej kadencji zostało zrealizowane, a co nie i dlaczego)?

 

Komisja zrealizowała założenia swojego programu w zakresie zmiany warunków ubezpieczenia OC adwokatów. Wynegocjowano nowe korzystne, dużo niższe składki roczne. We współpracy z PIU realizujemy projekt popularyzacji ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Komisja prowadzi negocjacje z ubezpieczycielami w zakresie zawierania umów ramowych ubezpieczenia ochrony prawnej z NRA. Umowa w zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej z PZU S.A., który jest największym ubezpieczycielem na rynku, została już zawarta i weszła w życie. Do projektu przestąpiło już kilkuset adwokatów. Ubezpieczenia ochrony prawnej w Polsce dopiero raczkują i przyjdzie nam na efekty zapewne jeszcze poczekać, ale fakt, że zainteresowanie projektem wyraziło PZU i przystąpiło  do konkretnych działań rokuje pomyślnie.

 

Przestrzeń działań wizerunkowych była każdorazowo dopasowywana do wielkości przyznawanych środków. Koszty ogólnopolskiej akcji multimedialnej były bardzo wysokie i jako takie nie zostały zaakceptowane.

 

Kontynuowano i przeprowadzono kolejne dwie edycje bezpłatnego dnia porad prawnych PRO BONO. Akcja cieszyła się dużą popularnością, ale dziś słyszalne są pytania o sens dalszego prowadzenia akcji, w kontekście  zmian ustawowych.

 

Dwukrotnie uczestniczyliśmy jako partner i organizator panelu w Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nasz udział został zauważony, a panele cieszyły się dużą frekwencją i zyskały wysokie oceny.

 

Dwukrotnie współorganizowaliśmy Konferencję Prawo i Medycyna, akcentując szczególną i wyjątkową rolę zawodu lekarza i adwokata.

 

Promowaliśmy i wspieraliśmy inicjatywy oddolne takie jak <<adwokat mobilny >>czy też projekt Bitwa Prawna (więcej na ten temat tu).

 

Kontynuowaliśmy cykl Adwokat w kinie w Warszawie i próbujemy go popularyzować w innych ośrodkach.

 

 

Komisja uzyskała zgodę i środki NRA na produkcję cyklu filmów pt. Obrońcy. Na dzień dzisiejszy zrealizowano i wyemitowano w

TVP już 10 odcinków.

 

Nie udało się, ze względu na koszt, zrealizować z TVP programu Wielki Test Wiedzy Prawniczej. Rozmowy przeprowadzone z TVP wskazywały na duże zainteresowanie pomysłem, niestety pieniądze stanęły na przeszkodzie w realizacji pomysłu.

 

  1. Jaki cel Komisji/Zespołu zostanie (z przekonaniem graniczącym z pewnością) zrealizowany do końca bieżącej kadencji? 

 

 

Zrealizowany został program w zakresie OC adwokatów. Zawarto umowę na trzy lata.

 

  1. Czy i ewentualnie co – chciała Pani/chciał Pan Mecenas zmienić w funkcjonowaniu Komisji/Zespołu, obejmując funkcję przewodniczącego oraz – czy udało się tę zmianę osiągnąć?

 

Komisja z tak określonym przedmiotem działalności działała po raz pierwszy, więc wypracowaliśmy od początku pewien model działania. Pewną innowacją było to, że konkretny pomysł, projekt miał swojego lidera, który odpowiadał praktycznie samodzielnie za jego realizację.

 

  1. Jak często odbywały się spotkania członków Komisji/Zespołu? Jeśli spotkań nie było, to w jakiej formie odbywały się kontakty przewodniczącego i członków oraz czy ich częstotliwość mogła mieć wpływ na zrealizowanie zaplanowanych celów?

 

Odbyły się dwa robocze  spotkania Komisji oraz jedno spotkanie otwarte. Kontakty bieżące odbywały się telefonicznie i mailowo, bądź też osobiście  w węższym gronie.

 

 

Pragnę podkreślić, że ani przewodniczący, ani nikt z członków komisji nie pobierał żadnych diet, zwrotów kosztów dojazdu. Wszystkie wydatki były pokrywane przez samych członków, stąd też tak formuła była dla wszystkich zrozumiała i akceptowalna. Przyjęta formuła kontaktów sprzyjała realizacji zadań.

 

Planujemy zorganizować jeszcze otwarte spotkania komisji. Na pierwszym spotkaniu przyjęliśmy pewien scenariusz działań, który staramy się realizować. Na dzień dzisiejszy przeprowadzamy ankietę, zaś po uzyskaniu jej wyników zorganizujemy otwarte spotkanie komisji, aby omówić jej wyniki.

 

Wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, czy wspólne wypracowywanie pomysłów jest nieocenione.

 

  1. Czy w ocenie Pani Mecenas/Pana Mecenasa, członkowie Palestry wiedzą o tym, czym zajmował/a się Zespół/Komisja w toku kadencji? Jeśli tak, skąd tę wiedzę czerpali, a jeśli nie – gdzie stosowne informacje powinny się ukazywać?

 

 

Adwokaci dowiadywali się o działaniach komisji dzięki korespondencji mailowej – newsletterowi, stronom internetowym NRA i Izb, dzięki portalom społecznościowym i prasie. Zaś na przyszłość to myślę, że przyszłością jest internet: portale społecznościowe, strony www i newslettery.

 

  1. Czy obecnie obowiązująca formuła podziału kompetencji pomiędzy Komisjami/Zespołami NRA zdaje egzamin, czy wymaga modyfikacji, a jeśli tak, to w jakim kierunku?

 

Myślę,że należy rozważyć na przyszłość większą samodzielność Komisji. Może powinno być tak: przedstawiamy budżet, przyznane zostają przez NRA środki do jego realizacji i Przewodniczący realizuje program w ramach przyznanych środków i rozlicza się po zakończeniu roku kalendarzowego. Dziś przyznany jest Komisji budżet, ale poszczególne projekty i wydatki wymagają zgody Prezydium NRA. Kontrola jest oczywiście konieczna, ale można myśleć o pewnych uproszczeniach.

 

Kwestia ilości komisji i przedmiotu ich działań powinna być oczywiście przedmiotem dyskusji i są tu możliwe zmiany.

 

  1. W skali od 1 do 10 – w jakim stopniu jest Pani/Pan Mecenas zadowolona/y z tego, co Komisja osiągnęła/Zespół osiągnął w toku kadencji?

 

Do końca kadencji NRA został jeszcze ponad rok, ale sądzę, że już teraz można pokusić się o refleksje i spostrzeżenia. Z oceną wstrzymam się jednak do końca kadencji, zgodnie ze znanym powiedzeniem… :-)
Share Post
Written by

Adwokot, to adwokot

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.