Uchwała ORA w Katowicach w sprawie Google AdWords

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH Z DNIA 16 marca 2017 r.

Działając w oparciu o art. 44 Ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. 1982 nr Nr 16 poz. 124), w związku z § 2 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata (ZZEAiGZA) Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uznaje, że formułowanie przez adwokatów komunikatów dotyczących ich działalności zawodowej w sposób wykraczający poza sferę jedynie informacyjną (to jest w sposób zawierający dodatkowy przekaz obliczony na pozyskanie nabywców dla świadczonych przez nich usług) narusza § § 23 ZZEAiGZA.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uznaje, iż kryteria wyżej wymienione spełniają w szczególności komunikaty przekazywane przy wykorzystaniu odpłatnych usług takich jak Google AdWords.

Uzasadnienie:
Reklama w zawodzie adwokata jest zakazana. Z uwagi jednakże na postęp techniczny, faktyczną zmianę otoczenia, w jakim świadczona jest pomoc prawna oraz pojawiające się w związku z nim praktyczne trudności w ustaleniu charakteru komunikatów zawierających informację o zakresie i rodzaju świadczonych przez adwokatów usług pomocy prawnej, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, mając na uwadze § 23 ZZEAiGZA, postanowiła podjąć działania zmierzające do precyzyjnego wskazania kryteriów, w oparciu o które możliwe będzie jednoznaczne wartościowanie opisanej wyżej aktywności adwokackiej.

Podejmując Uchwałę, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uwzględniła panujące w tutejszej Izbie zwyczaje, a także wyniki dyskusji w przedmiocie dozwolonej aktywności informacyjnej adwokatów, jak też obecne warunki wykonywania zawodu adwokata. Istotną przesłanką do podjęcia niniejszej uchwały jest także spoczywający na organach samorządu adwokackiego obowiązek podejmowania działań niezbędnych do utrwalenia i wzmocnienia wizerunku zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, różniącego się od innych zawodów także i tym, że nie posiada on jedynie funkcji usługowej, a wymiar ekonomiczny jego funkcjonowania nie może uzyskać prymatu nad ustawowo określonymi zadaniami adwokatury.

Biorąc pod uwagę pojawiające się, również w sferze odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, trudności w jednoznacznym określeniu charakteru przekazów, o których mowa wyżej, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uznała,iż czynnikiem dystynktywnym może i powinna być kwestia odpłatności usług służących przekazywaniu wspomnianych komunikatów, jako że element ten ma charakter obiektywny pozwalający na dokonanie oceny intencji autora przekazu lub adwokata, na zlecenie którego ów autor działał.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.