Uchwała ORA w Katowicach dot. aplikacji uniwersyteckiej

Uchwała

Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 4 stycznia 2018 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, powołując się na przytoczone poniżej, obowiązujące i aktualne w swoim brzmieniu przepisy art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 2 ustawy Prawo o Adwokaturze wskazuje, iż:

Adwokatura, którą stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego i powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz  w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Proponowane zmiany przepisów regulujących drogę dochodzenia absolwentów prawa do zawodu adwokata, są sprzeczne z powołanymi przepisami, a nade wszystko sprzeciwiają się zasadzie wyrażonej w art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach stanowczo sprzeciwia się przekazaniu kształcenia aplikantów adwokackich uniwersyteckim wydziałom prawa.

Nauka i przygotowanie do wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest niezmiennie od stu lat, zawód adwokata opiera się na odmiennych od akademickich zasadach kształcenia. Podstawą bowiem kształcenia jest relacja mistrz-uczeń, czyli adwokat-patron a aplikant adwokacki. Zmiana tego wieloletniego i sprawdzającego się sposobu kształcenia jest niczym nieuzasadniona. Niezrozumiałe są motywy pomysłodawców zmierzające do zniszczenia czegoś, co bardzo dobrze funkcjonuje. Klient potrzebuje obok siebie prawnika – praktyka a nie prawnika – naukowca. Aplikacja adwokacka nigdy nie była i nie może być odpowiednikiem studiów podyplomowych. W czasach dynamicznej zmiany przepisów, klientowi Państwo musi zagwarantować dostęp do kompetentnego praktyka i fachowca. Postulat realizacji nie tylko prawa, ale i sprawiedliwości, we wszystkich sądach może być realizowany tylko wtedy, gdy obywatelom pomoc będzie świadczona przez osoby należycie do tego przygotowane.

Kolejno, niczym nieuzasadniony jest pomysł skrócenia okresu aplikacji adwokackiej.

Prawnicy spotykający się na sali sądowej muszą odebrać równie staranne wykształcenie. Proces edukacyjny sędziego, prokuratora i adwokata musi cechować symetria. Obywatel na sali sądowej nie może być najsłabszym ogniwem, niepotrafiącym dochodzić swoich spraw. Jeżeli wspierać go będzie nieprzygotowany pełnomocnik, to zasada sprawiedliwości będzie fikcją.

Zważyć nadto należy, że dokonane w ostatnich latach zmiany w ustawie Prawo o Adwokaturze doprowadziły do tego, że to w rękach Ministra Sprawiedliwości jest zarówno nabór na aplikację adwokacką, jak i końcowy egzamin zawodowy. Koszt aplikacji adwokackiej jest również ustalony przez Ministra Sprawiedliwości.

Podkreślić należy, że prowadzący szkolenia samorząd adwokacki wzorowo przygotowuje aplikantów adwokackich do wykonywania zawodu, czego świadectwem może być chociażby fakt, iż w tym roku egzamin zdało ponad 90% naszych aplikantów.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach z powołanych powyżej przyczyn apeluje o zaniechanie procedowania zmian w przedmiocie aplikacji adwokackiej.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.