Sezonowy trend, adw. Joanna Parafianowicz

Minister Sprawiedliwości w piśmie z dnia 17 czerwca 2016 r., skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (chyba nadal nie doręczonym adresatowi), z którego treścią zapoznać się można jednakże na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zwrócił się o zaopiniowanie – w terminie do 24 czerwca br. – projektów rozporządzeń w sprawie stawek za czynności adwokackie.

Jednakże zgodnie z § 40 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Ministrów wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości krótszego niż 7 dni, a w przypadku projektu aktu normatywnego – krótszego niż 14 dni od udostępnienia, wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Jak zaś wynika z przepisu art. 16 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o adwokaturze ustalenie przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia wysokości opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiących podstawę̨ do zasadzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich oraz określenie w drodze rozporządzenia stawek minimalnych za czynności adwokackie wymaga zasięgnięcia opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wskazać wypada, że pismo Pana Ministra nie zawiera uzasadnienia wskazującego na przyczynę, dla której na zajęcie przez Naczelną Radę Adwokacką stanowiska w przedmiocie projektów rozporządzeń wyznaczono termin krótszy niż 7 dni.

Nie zasięgnięcie przez resort sprawiedliwości opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektów rozporządzeń w opisanym wyżej trybie, skutkować będzie uchybieniem regułom wynikającym z Regulaminu pracy Rady Ministrów oraz pominięciem bezwzględnie obowiązującej zasady, iż −  ustalenie przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia wysokości opłat za czynności adwokackie wymaga zasięgnięcia opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. Ewentualne podpisanie rozporządzeń przez Pana Ministra stanowić będzie zatem działanie contra legem.

Byłoby dobrze, gdyby Pan Minister podejmował  wyłącznie takie działania, które będą zgodne z wymogami nakładanymi przez przepisy prawa. Bycie contra legem, podobnie jak fikuśne zdobienia na paznokciach, czy przeźroczyste obuwie, to bowiem sezonowy trend. W odróżnieniu od małej czarnej i zgodności z prawem podejmowanych działań.

 

Adw. Joanna Parafianowicz

2

Share Post
Written by

Warszawski adwokat i Pokój Adwokacki w jednym.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.