Projekt Strategii Adwokatury, adw. Maciej Gutowski

Założenia strategiczne:

Pozycja Adwokatury w społeczeństwie i strukturze publicznej za 20 lat.

 1. Adwokatura – profesjonalna, intelektualna elita społeczeństwa, posiadająca zbudowaną na przestrzeni wielu lat chlubnej historii znaczącą pozycję oraz autorytet, odgrywająca istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju.
 2. Adwokatura rozpoznawalna i dostępna dla społeczeństwa, zapewniająca wykwalifikowaną pomoc prawną w każdej potrzebie, funkcjonująca w oparciu o najwyższe standardy etyczne, strzegąca tajemnicy adwokackiej.
 3. Adwokatura działająca w oparciu o optymalny model funkcjonowania zawodowego, tworząca mechanizmy sprzyjające bezpieczeństwu w wykonywaniu zawodu oraz platformy wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy adwokatami.
 4. Adwokatura – lider środowisk prawniczych, otwarta na dialog, odpowiadająca na aktualne i spodziewane wyzwania, wspierająca gwarancje niezawisłości sędziowskiej, inicjująca wspólne przedsięwzięcia środowisk prawniczych w celu realizacji interesu publicznego.
 5. Adwokatura analizująca i kontrolująca proces przestrzegania prawa przez wszystkie organy i instytucje publiczne, reagująca na dostrzegane nieprawidłowości, inicjująca potrzebne zmiany legislacyjne, w szczególności dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i systemu ochrony prawnej oraz przestrzegania praw człowieka.
 6. Adwokatura poszerzająca i intensyfikująca współpracę międzynarodową.
 7. Adwokatura sprawnie, racjonalnie i efektywnie kształcąca aplikantów.
 8. Adwokatura funkcjonująca w oparciu o strukturę samorządową umożliwiającą sprawne i efektywne zarządzanie.

 

Dążenie do osiągnięcia założeń strategicznych poprzez realizację celów strategicznych.

Cel strategiczny nr 1 – Wzmocnienie pozycji Adwokatury.

Metody operacyjne:

 1. Proaktywna budowa pozycji Adwokatury.
 2. Inicjatywy zmierzające do poprawy pozycji rynkowej adwokatów i poszerzenia uprawnień adwokatów.
 3. Konsekwentna budowa przez Adwokaturę instrumentów oddziaływania w sferze publicznej, niezbędnych dla  skutecznej  realizacji postulatów Adwokatury.
 4. Współdziałanie z innymi zawodami prawniczymi oraz z samorządami zawodowymi.
 5. Współdziałanie w procesie legislacyjnym, wzmacniające wpływ Adwokatury na proces stanowienia prawa.
 6. Prezentowanie stanowiska w sprawach dotyczących rynku usług prawnych i wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka.
 7. Publiczna analiza aktów normatywnych.
 8. Stała praca nad koncepcjami zmian normatywnych w obszarach związanych z działalnością Adwokatury.
 9. Tworzenie mechanizmów inspirujących środowisko adwokackie do przedstawiania koncepcji i propozycji zmian. Monitoring legislacji również na poziomie Izb.
 10. Stworzenie mechanizmów świadczenia przez Adwokaturę pomocy eksperckiej ośrodkom władzy publicznej.
 11. Konsekwentny rozwój sądownictwa polubownego i mediacji w ramach Adwokatury.
 12. Prezentowanie postulatów Adwokatury, w szczególności w zakresie:
  1. Ujednolicenia kryteriów naboru na aplikacje prawnicze oraz egzaminów końcowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych aplikacji,
  2. Uznania zawodu sędziego za „koronę” zawodów prawniczych,
  3. Udziału wszystkich zawodów prawniczych w wyłanianiu kandydatów na urząd sędziego, prokuratora,
  4. Ograniczenia immunitetów sędziowskich do czynności orzeczniczych,
  5. Uproszczenia procedur (ograniczenie obszerności kodeksów), ograniczenie postępowań wpadkowych,
  6. Przestrzegania zasady dobrej legislacji tak, aby akt normatywny nie był wielokrotnie zmieniany w krótkich odstępach czasu;
  7. Stworzenia skutecznych instrumentów gwarantujących jednolitość wykładni prawa stosowanej przez sądy.
  8. Współtworzenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej opartego na zasadach rynkowych.
  9. Stworzenia modelu „nieodpłatnej pomocy prawnej” jako formy dobrowolnego świadczenia usług przez adwokatów na podstawie umowy ze Skarbem Państwa. .
  10. Ukształtowania systemu powszechnych ubezpieczeń ochrony prawnej stanowiącego jeden z filarów systemu finansowania profesjonalnej pomocy prawnej.

 

Cel strategiczny nr 2 – Wizerunek Adwokatury. Promocja Adwokatury w ramach ogólnej strategii długoterminowej oraz strategii definiowanej przez cele zadaniowe.

Strategiczne metody długoterminowe

 1. Koordynacja strategii wizerunkowej z priorytetowymi zadaniami Adwokatury.
 2. Sukcesywne rozwijanie marki „adwokat” na szerokim rynku usług prawnych.
 3. Koordynacja strategii wizerunkowej z przekazem zewnętrznym dotyczącym marki zawodu adwokat.
 4. Koordynacja działalności wizerunkowej z podnoszeniem standardów wykonywania zawodu niezbędnych dla utrzymania prawdziwości przekazu zewnętrznego dotyczącej marki zawodu adwokat.
 5. Regularne prowadzenie badań środowiska adwokackiego i opinii publicznej w celu monitorowania marki adwokat na rynku usług prawnych.
 6. Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji medialnej o działalności publicznej adwokatów i Adwokatury.
 7. Poszerzenie rynku usług prawnych poprzez kształtowanie świadomości potrzeby korzystania z pomocy adwokata.

Strategiczny cel  wizerunkowy – wykreowanie wizerunku adwokata, jako prawnika pierwszego wyboru.

Metody operacyjne zewnętrzne:

 1. Promowanie  zawodu adwokata jako marki na rynku usług prawnych, kojarzonej
  z niezależnością, bezpieczeństwem, zaufaniem, indywidualnym podejściem do klienta oraz wysoką jakością świadczonych usług.
 2. Poszerzenie i promocja rynku usług prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych świadczonej przez adwokatów.
 3. Poszerzenie i promocja rynku usług prawnych w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez adwokatów.
 4. Budowanie nawyku korzystania prewencyjnego z pomocy adwokata.
 5. Aktywne uczestnictwo w działaniach CSR związanych z bezpieczeństwem i edukacją prawną.
 6. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu komunikacji zewnętrznej działań podejmowanych przez Naczelna Radę Adwokacką.

Metody operacyjne wewnętrzne:

 1. Zorientowanie działań wizerunkowych realizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką wokół potrzeb Adwokatury.
 2. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu komunikacji wewnętrznej dotyczącego działań podejmowanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
 3. Uzupełnienie szkoleń adwokatów i aplikantów adwokackich o elementy związane z:
  1. budowaniem wizerunku marki adwokata,
  2. podwyższaniem jakości świadczonej pomocy prawnej.

 

Cel strategiczny nr 3 – Właściwy podział rynku usług prawnych

Metody operacyjne:

 1. Rynek usług prawnych – naturalny podział: prawnicy wykonujący wolny zawód vs. prawnicy pozostający w stosunku pracy.
 2. Współpraca z przedstawicielami innych zawodów prawniczych (kluczowe obszary: legislacja, współpraca międzynarodowa, działalność szkoleniowa, sfera dyscyplinarna).
 3. Profesjonalizacja rynku usług prawnych.
 4. Skoordynowane zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji.
 5. Model zawodu dostosowany do zmieniającego się rynku.
 6. Określenie zasad świadczenia pomocy prawnej w warunkach nowych technologii.
 7. Starania o poszerzenie uprawnień adwokatów.

Cel strategiczny nr 4 – Adwokatura profesjonalnie zarządzana.

Metody operacyjne:

 1. Zarządzanie Adwokaturą.
 2. Tworzenie platform wymiany myśli i doświadczeń. Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
  1. Prezydium NRA jako organ wykonawczy zadań określonych przez NRA.
  2. NRA jako gwarant realizacji założeń strategicznych oraz jednolitości działań w zakresie wykonywania zadań Adwokatury.
  3. Sprawna komunikacja zewnętrzna skoordynowana z działalnością PR.
  4. Sprawna komunikacja wewnętrzna; debaty z wykorzystaniem środków nowoczesnej komunikacji, w celu zwiększenia elastyczności operacyjnej.
  5. Stworzenie mechanizmów służących koordynacji i komplementarności strategicznie określonych działań NRA i ORA.
  6. Decentralizacja zarządzania. Skupienie bieżących decyzji zarządczych na poziomie izb adwokackich.
 3. Udoskonalenie struktury organizacyjnej i zarządzania finansami.
  1. Precyzyjne określenie kompetencji poszczególnych funkcji członków Prezydium NRA wraz z podziałem obowiązków i wskazanym zakresem odpowiedzialności.
  2. Powołanie komisji stosownie do potrzeb.
  3. Precyzyjne określenie kompetencji poszczególnych komisji NRA wraz z podziałem obowiązków i zadań.
  4. System finansowania komisji oparty o budżetowanie wcześniej zaakceptowanych projektów zgodnych z celami strategicznymi. Obowiązek komisji przedłożenia projektów wraz ze wskazaniem szczegółowych prognoz kosztowych. Ustalenie budżetu NRA i środków komisji w oparciu o przedłożone projekty.
  5. Doskonalenie systemu zarządzania finansami.
  6. Budżetowanie i planowanie wydatków.
   1. Wydatki oparte na zabudżetowaniu w myśl założeń strategicznych.
   2. Konsekwentna realizacja założeń polityki finansowej.
 • Usprawnienie analityki finansowej.
 1. Decyzje finansowe ad hoc na zasadzie wyjątku.
 1. Priorytetowe sfery finansowe Adwokatury: (1) doskonalenie zawodowe; (2) działalność legislacyjna; (3) szkolenie aplikantów; (4) działalność wizerunkowa; (5) nadzór nad wykonywaniem zawodu; (6) zwalczanie nieuczciwej konkurencji; (7) pion dyscyplinarny; (8) działalność integracyjna.
 1. Stałe działanie w celu przekształcenia administrowania w proces zarządzania potencjałem społecznym Adwokatury.

 

Cel strategiczny nr 5 – Najwyższy poziom kształcenia

 1. Kształcenie zawodowe – bezwzględny priorytet działalności Optymalny i przyjazny model doskonalenia zawodowego.
 2. System przyjęć na aplikację gwarantujący dopływ najlepszych studentów,
 3. Propagowanie zasady równorzędności aplikacji oraz swobodnego przepływu między zawodami prawniczymi, równorzędne formy egzaminowania we wszystkich aplikacjach prawniczych.
 4. Stopniowe ograniczanie możliwości uzyskania tytułu zawodowego adwokata z pominięciem aplikacji (lobbing).
 5. Model sprawnego, racjonalnego i efektywnego systemu kształcenia aplikantów, oparty na wzorcu szkolenia:
  1. głównie szkolenie zawodowe,
  2. model aplikant-patron,
  3. nacisk na praktykę zawodową pod stałą opieką patrona,
  4. ograniczenie odbywania aplikacji bez kontaktu z patronem i bez uczestniczenia aplikanta w funkcjonowaniu kancelarii,
  5. małe grupy zajęciowe,
  6. nowoczesne metody szkolenia nakierunkowane na nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu takie jak case study, moot court, monk trial, szkolenia z retoryki, psychologii sądowej, warsztatów pisania pism procesowych, negocjacji, podstaw zarządzania niezbędnych do wykonywania zawodu w formie dopuszczonej przez ustawę.

Cel strategiczny nr 6 – Przyjazny model wykonywania zawodu

Metody operacyjne:

 1. Kształtowanie zasad etyki zawodowej dotyczących modelu samorządowej promocji i wizerunku adwokata stosownie do aktualnych realiów rynkowych,
 2. Otwarcie możliwości wykonywania zawodu w spółkach prawa handlowego posiadających osobowość prawną.
 3. Poszerzenie możliwości uczestniczenia przez adwokatów w zarządach spółek kapitałowych.
 4. Wzmocnienie normatywnych gwarancji bezwzględnego charakteru tajemnicy adwokackiej.
 5. Budowanie instytucjonalnego modelu nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanego na warunkach rynkowych.
 6. Ukształtowanie modelowych umów współpracy pomiędzy adwokatami (zwłaszcza w relacji adwokat niebędący wspólnikiem – spółka adwokacka).

 

Cel strategiczny nr 7 – Zachowanie najwyższej jakości samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego

Metody operacyjne:

 1. Utrzymanie sądownictwa dyscyplinarnego w strukturze samorządu.
 2. Niezależny i autonomicznie budżetowany pion dyscyplinarny.
 3. Poprawa jakości postępowań dyscyplinarnych.
 4. Szybkość i rzetelność postępowań dyscyplinarnych.
 5. Określenie pozycji rzeczników i ich zastępców.
 6. Wprowadzenie immunitetu w zakresie czynności orzeczniczych.
 7. Uchwalenie regulaminów:
  1. Działania rzeczników dyscyplinarnych
  2. Wyboru zastępców rzeczników i określenie ich kompetencji.
 8. Racjonalizacja zasad funkcjonowania organów dyscyplinarnych oraz umacnianie mechanizmów kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem zasad etyki i deontologii zawodowej.
 9. Zaproponowanie modelu normatywnego odpowiedzialności dyscyplinarnej w odpowiedzi na sygnały z orzecznictwa SN.

 

Cel strategiczny nr 8 – Adwokatura przyjazna, zintegrowana, otwarta na otoczenie

Metody operacyjne:

 1. Wzmocnienie roli Adwokatury w dziedzinie nauki,  edukacji i promocji kultury prawnej społeczeństwa.
  1. Większe zaangażowanie w proces kształcenia na poziomie szkoły średniej.
  2. Współpraca z powszechnym systemem edukacyjnym.
  3. Działalność pro bono w zakresie adekwatnym do stopnia obciążenia adwokatów obowiązkami publicznymi, opłaconymi poniżej stawki rynkowej.
  4. Po urealnieniu zasad pomocy prawnej z urzędu, pozostawienie w zakresie działania samorządu adwokackiego decyzji odnośnie świadczenia pomocy prawnej pro bono.
  5. Wypracowanie systemu inspirującego adwokatów do współtworzenia doktryny poprzez publikację glos i artykułów o tematyce prawnej.
  6. Stworzenie platform wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy adwokatami;
  7. Inspirowanie badań oraz publikacji dotyczących szeroko pojętego „warsztatu adwokata”, taktyki adwokackiej, wymowy prawniczej, piśmiennictwa prawniczego, logiki, socjologii, psychologii.
 2. Rozwijanie aktywności Adwokatury w dziedzinie sportu i rekreacji.
 3. Dalszy rozwój kulturotwórczej roli Adwokatury i promowanie postaw kulturotwórczych wśród aplikantów.
 4. Dbałość o integrację środowiska przez organizację przedsięwzięć artystycznych i sportowych.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi, kulturalnymi i sportowymi.

Zrzut ekranu 2015-10-14 o 18.20.41

 

 

Udostępnij wpis
Autor:

Profesor doktor habilitowany, adwokat i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Tytułami zawodowymi i naukowymi zawstydza innych!

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ