Niezbędny nakład, adw. Paweł Mazur

W czwartek 11 czerwca 2015 r., obok kolejnego posiedzenia komisji sejmowej dot. ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druk nr 3432).  Projekt przewiduje zmianę 109 § 2 k.p.c. oraz rozporządzeń.

Wydaje się, że rządowa propozycja wprowadza nową (dyskusyjną?) jakość, tj. „sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia”.

W uzasadnieniu wprost wskazuje się, iż „zmiana ma skłonić adwokatów i radców prawnych do proponowania mediacji i innych pozasądowych metod jako sposobu rozwiązania sporu również przed wszczęciem procesu. Proponowane są także odpowiednie zmiany w art. 109 § 2 zdanie drugie k.p.c., a także w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490) oraz w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461).”

Praktyka przyznawania kosztów minimalnych prawdopodobnie nie ulegnie zmianie, ale część spraw może niejako „spaść z wokandy” zakończona ugodą…  Czy także – zakończona nie przyznaniem kosztów wynagrodzenia pełnomocnika?

Przekonamy się.

Adwokat Paweł Mazur

Zrzut ekranu 2015-06-10 o 22.45.12

Share Post
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.