Jeśli sąd, to w Sochaczewie ;)

 

  1. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 11 lutego 2003 r., sygn. V CKN 1651/00: „nieważność jest najpoważniejszą sankcją wadliwości czynności prawnej. Tymczasem akt notarialny stanowi jej formę. Wprawdzie zasadą polskiego prawa cywilnego jest, że oświadczenie woli może być złożone w formie dowolnej, niemniej system prawny przewiduje różnego rodzaju formy szczególne w tym formę pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), a wśród nich formę aktu notarialnego przewidzianą dla umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości i dla umowy przenoszącej tę własność (art. 158 k.c.). Można zatem żądać stwierdzenia nieważności umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a nie jak wnieśli powodowie unieważnienia aktu notarialnego”.
  2. Sędzia, który orzekał w sprawie popełnienia przestępstwa przy sporządzeniu aktu notarialnego wnioskuje o wyłączenie go od rozpoznania sprawy cywilnej, zaś sąd ów wniosek oddala…

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.