gościnnie: Polemika, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Treści propagowane przez adwokata Nogala w dwóch adwokackich grupach dyskusyjnych, odnoszące sie do moich rzekomych poglądów oraz działalności Zespołu ds Kobiet przy NRA, nie mają nic wspólnego z moimi rzeczywistymi poglądami i z celami dla których został powołany Zespół. Imputowanie ideologicznego wydźwieku mojej pracy i pracy Zespołu odbieram jedynie jako próbę zdeprecjonowania mojej wieloletniej działalności samorządowej i koleżanek z Zespołu. To nie pierwszy raz kiedy adwokat Nogal stara się obrażać, pod płaszczykiem „sumienia adwokatury” innych adwokatów. Uwag godzących w moje dobre imię nie zamierzam tolerować.

 

Zespół ds Kobiet przy NRA powołany do działania uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej 24 czerwca 2014 r., nie opiera się na żadnej ideologii.

 

Powstał nie przeciwko komuś jak próbuje wmówić autor, lecz na rzecz osób potrzebujących wsparcia. To wyłącznie adwokat Nogal czuje sie zagrożony działalnością Zespołu ds Kobiet przy NRA, to jemu zagrażają spotkania kobiet i udzielanie pomocy prawnej ponad 30 osobom ( także mężczyznom ) na Kongresie Kobiet – najwiekszym ruchu społecznym kobiet w Polsce, na którym gościła Premier kraju, była Pani Prezydent i wielu innych działaczy i działaczek zawodowych i samorządowych. Dziś już naprawdę nikogo nie dziwi, że taki podmiot funkcjonuje i jest płaszczyzną spotkań kobiet i mężczyzn różnych zawodów, poglądów. Dlaczego mamy odmawiać Adwokaturze Polskiej udziału w tym wydarzeniu?

 

Normą jest funkcjonowanie w ramach zrzeszeń adwokatów, organizacji kobiecych. W ramach International Bar Association działa Women Lawyer’s Interest Group zrzeszająca kobiety adwokatów z całego świata, zajmująca sie ich pracą zawodową (www.ibanet.org), w Anglii i Wali – The Bar Council England and Wales powołało Komitet do spraw równości i różnorodności- Equality and Diversity Commmitte oraz Retention Sub Group zajmującą sie m.in powstrzymywaniem wystepowania kobiet adwokatów z zawodu (www.barcouncil.org.uk), londyńskie Association of Women Solicitors London, francuskie Comission Egalite et Diversity, paryskie Ordre des Avocatas de Paris, amerykańskie Commision on Women in the Profession i kanadyjskie Women Lawyers Forum, i wiele innych.

 

Zarzucanie „radykalizmu feministycznego” ze względu na udział w Kongresie Kobiet, gdzie przedstawicielki Adwokatury Polskiej udzielały porad prawnych kobietom i mężczynom, postrzegam wyłącznie jako obawę adwokata Nogala przed proobywatelską postawą kobiet adwokatów i aplikantek adwokackich. Łączenie uczestnictwa w Kongresie Kobiet z podważaniem kompetencji do pełnienia przeze mnie funkcji wiceprezesa sądu dyscyplinarnego ze względu na rzekomą ideologię, odbieram jako przejaw dyskryminacji ze strony adwokata Nogala. Jest błędem logicznym twierdzenie, że posiadanie jakichkolwiek poglądów wyłącza bezstronność. Idąc tropem myślenia adwokata Nogala należałoby stwierdzić, że policjantki, kobiety wojskowi, funkcjonariuszki ABW, CBA, celniczki, kobiety pracujące w Straży Pożarnej, Rzecznik Praw Obywatelskich – i wszyscy inni którzy uczestniczyli w Kongresie Kobiet nie dają rekojmi prawidłowego wykonywania swoich jakże szczególnych obowiązków zawodowych.

Działalność komisji lub Zespołu przy Naczelnej Radzie Adwokakciej pozwala adwokatom na działanie na rzecz ich własnego środowiska. Nikt nikogo do udziału w nich nie zmusza. Posługując się logiką adwokata Nogala należałby stwierdzić iż działalność Koła Adwokatów Sądowych przy ORA w Warszawie gromadząca adwokatów sądowych wymierzona jest przeciwko tym, którzy pracują w tzw. korporacjach i nigdy, nawet podczas aplikacji przed sądem niewystępowali, zaś Komisja Sportu dyskryminuje i stawia pod znakiem zapytania wartość tych, którzy są niezdolni do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

W załączeniu przesyłam do redakcji harmonogram prac Zespołu ds Kobiet przy NRA za ubiegły rok. Pomysł powstania Zespołu zrodził sie w związku z potrzebą działań pomocowych i integracyjnych dla środkowska kobiet adwokatów i aplikantek adwokackich. Oto treść uzasadnienia pisemnego wniosku do Naczelnej Rady Adwokackiej:

Założeniem statutowym Komisji Kobiet jest stanie na straży interesów kobiet adwokatów i aplikantów adwokackich na płaszczyźnie praktyki zawodowej i samorządowej, pozostając w zgodzie z zasadami w Ustawie Poa i Zbiorem ZEAiGZ. Cele te realizowane będą poprzez pomoc, integrowanie i inspirowanie oraz edukację środowiska kobiet adwokatów.

W zakresie pomocy główny nacisk położony zostanie na zainteresowanie i wsparcie w zakresie ogólnie pojętych spraw socjalnych kobiet adwokatów, związanych np. z problematyką prowadzenia praktyki zawodowej w okresie ciąży i w okresie wczesnego macierzyństwa. Diagnoza problemów poprzedzona zostanie dobrowolnymi badaniami eksploracyjnymi i jakościowymi – wywiady indywidualne z wybranymi adwokatkami (dobór celowy, uwzględniający np. takie zmienne jak: wiek, długość wykonywania zawodu, posiadanie dzieci itd.), wywiadami fokusowymi (wywiad grupowy z ok. 10 kobietami adwokatami naraz). Planowane jest również skonstruowanie ankiety/kwestionariusza przez podmiot zajmujący się badaniami eksperckimi i skierowanie do kobiet adwokatów pytań dotyczących wcześniej sygnalizowanych problemów zawodowo-socjalnych. Wyniki badań będą przedmiotem debaty eksperckiej, jak i konsultacji środowiskowej, mającej na celu opracowanie rekomendacji przez podmiot zewnętrzny (szczegółowy harmonogram działalności znajduje się w załączeniu do niniejszego wniosku).

Przeprowadzanie oraz popieranie działań o charakterze naukowym i dydaktycznym, także w zakresie problematyki równościowej, w tym szkolenia, konferencje i seminaria (szczegółowy harmonogram działalności znajdują się w załączeniu do niniejszego wniosku) to działania z zakresu edukacji.

Animowanie i integracja środowiska kobiet adwokatów poprzez przeprowadzanie wydarzeń kulturalnych (szczegółowy harmonogram działalności znajduje się w załączeniu do niniejszego wniosku), a także współpraca z krajowymi i zagranicznymi kołami kobiet i innymi podmiotami, których cele statutowe pozostają zbieżne z celami Komisji, np.: korzystanie z doświadczeń oraz wiedzy Instytutu Spraw Publicznych i działającego w jego ramach Obserwatorium Równości Płci. Także poprzez wypowiadanie się w sprawach publicznych, w tym oficjalny udział w corocznym Kongresie Kobiet. (…)

Zespół ds Kobiet przy NRA od czasu powołania, w czerwcu ubiegłego roku, m.in;

– uzyskał na prośbę sekretarza NRA stanowiska poszczególnych izb adwokackich odnośnie wykonywania obowiązku zwolnienia kobiet we wczesnym okresie macierzyństwa z opłacania składek adwokackich w zakresie przypadającym Naczelnej Radzie Adwokackiej,

– interweniował w indywidulnych sprawach adwokatek będacych w okresie wczesnego macierzyństwa, które nie zostały zwolnione z opłacania składki zgodnie z uchwałą NRA,

– przeprowadził konferencję naukową w kwietniu 2015 r. pt; „Przegląd orzecznictwa polskiego i międzynarodowego w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć” z udziałem m.in. prof. Małgorzaty Fuszary, SSN Katarzyny Gonery, r.pr Mirsława Wróblewskiego, r.pr Karoliny Kędziory, dr Doroty Pudzianowskiej i in.,

– na skutek mojego pisma doszło do zmiany krzywdzącego Adwokaturę Polską tytułu artykułu internetowego wydania Wysokich Obcasów poświęconego wyrokowi Sądu Rejonowego w Elblągu w sprawie o przestępstwo zgwałcenia,

przeprowadził kilka otwartych spotkań autorskich m.in z pisarką Weroniką Grzebalską autorką książki ” Płeć powstania warszawskiego” i dziennikarką Dorotą Warakomską na temat projektu ” Super women na rynku pracy „,

planuje przeprowadzenie konferencji poświęconej praktycznym aspektom obowiązywania Konwencji o przeciwdziału przemocy w rodzinie i wobec kobiet.

Treści publikowane przez adwokata Nogala pod adresem Zespołu ds Kobiet przy NRA dotyczące działań innych niż podejmowane na rzecz samorządu adwokackiego i sugerowanie iż jego statutowym celem jest lub była “walka o swobodny dostęp do aborcji na życzenie”, są nieprawdziwe i traktuję je jako pomówienie.

Wzywam adwokata Andrzeja Nogala do wystosowania i opublikowania w grupach dyskusyjnych portalu Facebook Palestra Polska, Izba Adwokacka w Warszawie, Pokój Adwokacki oraz Biuletynie Infomacyjnym Dziekana Izby Warszawskiej oficjalnych przeprosin za umieszczanie nieprawdziwych informacji dotyczacych mojej osoby i działalności Zespołu ds Kobiet przy NRA, w tym sugerowania iż statutowym celm Zespołu jest lub była “walka o swobodny dostep do aborcji na życzenie.”

Adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

logo-2

Udostępnij wpis
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ