Zieleń w adwokackim żabocie

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. – Prawo o ustroju adwokatury kolor fioletowy na togach adwokackich został zastąpiony kolorem czarnym, a następnie zielonym (art. 28).

J. Litwin wskazuje, że motywy zmiany znalazły wyjaśnienie we wszędobylskiej plotce, ta bowiem utrzymywała, że usunięcie koloru fioletowego z tóg adwokackich nastąpiło na skutek interwencji najwyższych władz duchowych, które uważały za rażące wprowadzenie koloru fioletów biskupich do stroju urzędowego grupy zawodowej, składającej się w tak znacznej części z innowierców [J. Litwin, Strój urzędowy (szarfa i toga) w sądownictwie polskim 1917–1965, Czasopismo Prawno-Historyczne 1966, nr 1]. 

Zieleń jako kolor żabotu oraz wykończenie stroju adwokackiego pojawiła się dopiero w latach pięćdziesiątych XX w. Prawdopodobnym pomysłodawcą był adwokat, a wcześniej obrońca sądowy Jan Doliwa Śledziński. Kolor zielony-kolor nadziei-stał się współcześnie symbolem adwokata [A. Redzik T. J. Kotliński „Historia Adwokatury s. 20 i 22]”.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.