Relacja ze Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, adw. Weronika Hołowczyc

W dniu 4 czerwca 2016r. odbyło się Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zgromadzenie otworzył Dziekan WIA prof. dr. hab. adw. Maciej Gutowski. Dziekan powitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. posłanka Joanna Schmidt, poseł Marek Rucińśki, Prezes NRA Andrzej Zwara, Wiceprezes NRA Jacek Trela, Sekretarz NRA Rafal Dębowski, prof. Piotr Kardas, były Dziekan ORA Poznań Andrzej Reichelt, Dziekan ORA Zielona Góra Krzysztof Szymańśki, Dziekan ORA Warszawa Grzegorz Majewski, Wicedziekan ORA Warszawa Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska.

Jako pierwszy głos zabrał poseł Bartłomiej Wróblewski, który wskazał, jak ważna jest kwestia zaufania w wykonywaniu zawodu adwokata.

Następnie wybrano przewodniczącego Zgromadzenia w osobie dr. adw. Wojciecha Kubiaka oraz Prezydium, a także skład poszczególnych komisji.

Po zakończeniu kwestii formalnych, głos zabrała posłanka Joanna Schmidt. Podkreśliła, jak symboliczna jest data dzisiejszego Zgromadzenia. 27 lat temu, Polacy w tym dniu wybrali wolność, dziś zastanawiamy się czy ta wolność nadal istnieje. Posłanka Schmidt zaapelowała o stanowczą postawę Adwokatury, wskazała, że dziś obywatele potrzebują naszego głosu oraz tego, że będziemy działać zgodnie ze słowami ślubowania adwokackiego.

W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Sędzia Krzysztof Józefowicz: „Dzisiaj wszystkie grupy zawodowe mają swoje problemy, one są różne, ale jest kilka wspólnych mianowników. Jednym z nich jest kwestia oceny naszych działań przez opinię publiczną. Musimy brać aktywny udział we wspólnych przedsięwzięciach, jednym z nich jest np. Wielkopolski Kongres Prawników, w ramach którego spotykamy się cyklicznie i za to zaangażowanie chciałbym Państwu podziękować.”

Swoje przemówienie wygłosił także poseł Marek Ruciński. Opowiedział, że w 1989r. roku był jednym z lekarzy, który zakładał Wielkopolską Izbę Lekarską. Przyznał, że scenariusz tego działania napisała Adwokatura i jej nieprzerwana od 1918 roku historia.

Dziekan Wydziału Prawa UAM prof. Budzinowski życzył zgromadzonym owocnych obrad i dalszego rozwoju wzajemnej współpracy.

Przemówienie Prezesa NRA Andrzeja Zwary było, jak sam Prezes przyznał, symbolicznym pożegnaniem w związku ze zbliżającym się końcem 6- letniej kadencji. Prezes Zwara powrócił do początków swojej kadencji i wskazał, że 6 lat temu nasze środowisko liczyło ok. 9 tysięcy osób, dziś po egzaminach Adwokatura wzrośnie do 25-26 tysięcy. Te liczby w sposób naturalny narzucają nam pewne priorytety. Najważniejszym zadaniem była integracja środowiska, przekonanie, żebyśmy wszyscy żyli ideami Adwokatury. Zdaniem Prezesa, dziś widać jak ta Adwokatura się zmieniła, można powiedzieć, że nie mamy problemu z integracją, jesteśmy w sposób nowoczesny przygotowani do wykonywania naszych zadań. Jesteśmy przy tym najmłodszym środowiskiem zawodowym w Polsce, spośród nas, aż 70 procent to osoby, które nie mają więcej niż 35 lat. To zaleta ale też i problem.

W ocenie Prezesa Andrzeja Zwary jesteśmy postrzegani jako bardzo ważna instytucja życia publicznego, jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego. Przez ostatnie 12 miesięcy przyjęliśmy politykę z punktu widzenia Adwokatury najbardziej rozsądną – nie jesteśmy środowiskiem partyjnym i dążymy do tego, żeby Adwokatura się nie pokłóciła. Możemy mieć swoje preferencje, ale w momencie kiedy adwokat zakłada togę, jest wyłącznie obrońcą praw i wolności obywatelskich. Reżimy przemijają, partie polityczne też, a Adwokatura jest i trwa. Adwokat jest obrońcą praw i wolności obywatelskich niezależnie od władz politycznych.

Kończąc swoje przemówienie, Prezes NRA podkreślił, że występuje dziś nie tylko w roli Prezesa NRA, ale także w roli przyjaciela Wielkopolskiej Izby Adwokackiej: „Wasza Izba przez 6 lat była jedną z najbardziej przewidujących, mądrych izb. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, życzę także mądrych wyborów.”

Podczas Zgromadzenia głos zabrali także m.in. Wiceprezes NRA Jacek Trela, sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski, poseł Waldy Dzikowski, Dziekan ORA Warszawa Grzegorz Majewski, Dziekan OIRP w Poznaniu Zbigniew Tur.

Po przemówieniach Prezes NRA Andrzej Zwara oraz Dziekan Maciej Gutowski wręczyli odznaczenia Adwokatura Zasłużonym.

Dziekan Maciej Gutowski przedstawił sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W dalszej kolejności przystąpiono do glosowania nad udzieleniem Radzie absolutorium.

Następnie zgłoszono kandydatów na funkcję Dziekana, Rzecznika Dyscyplinarnego, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Jedynymi Kandydatami na ww. stanowiska, a także zwycięzcami wyborów zostali:

Dziekan – prof. dr. hab. adw. Maciej Gutowski

Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Cezary Nowakowski

Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Krzysztof Degórski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Renata Nowakowska

W dalszej kolejności nastąpiło zgłaszanie kandydatów do ORA oraz do Sądu Dyscyplinarnego, a także Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Po głosowaniu, czas na ogłoszenie wyników, podziękowania, słowa uznania i oficjalne zamknięcie Zgromadzenia.

Skład ORA:

adw. Ewa Habryn – Chojnacka

adw. Tomasz Jachowicz

adw. Maciej Loga

adw. Bernard Rozwałka

adw. Monika Małecka

adw. Adam Swoboda

adw. Wojciech Celichowski

adw. Tomasz Guzek

adw. Marek Woźnicki

adw. Marek Matyjaszczyk

adw. Wojciech Wiza

adw. Katarzyna Golusińska

adw. Michał Jackowski

adw. Krzysztof Szkurat

adw. Antoni Dynowski

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

adwokat Weronika Hołowczyc

 

Fotorelacja ze Zgromadzenia:

https://www.flickr.com/photos/31686114@N07/sets/72157669226679296/

Zrzut ekranu 2016-06-04 o 20.13.00

foto: Jakub Pindych

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.