Liberalny ustawodawca: upadłość konsumencka, Agnieszka Gębczyńska

Upadłość Konsumencka w swojej genezie sięga 1934 r. Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. można było dokonać upadłości „kupca rejestrowego”.

W 2003r, weszła w życie ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535), która doczekała się jeszcze czterokrotnie nowelizacji.

Dynamika w tematyce upadłości konsumenckiej przejawia się coraz to nowym prawodawstwem w tym zakresie.

Czym jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest oddłużeniem dla osób fizycznych, które utraciły płynność finansową w sposób niezawiniony i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Najczęstszymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest nagła choroba, zmiana sytuacji życiowej np: rozwód, czy też utrata rentowności prowadzonej działalności gospodarczej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest to rozwiązanie wyłącznie dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zatem po likwidacji firmy można starać się o status upadłego. Taka możliwość istnieje po nowelizacji ustawy, która stała się furtką nie tylko do drugiego życia, ale też wielu nadużyć.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest zrobienie bilansu. Zadłużony musi uwzględnić we wniosku swoje zobowiązania oraz cały majątek. Należy wskazać wierzycieli i zobowiązania wobec nich. Jeśli wnioskodawca zatai jakikolwiek majątek lub poda nieprawdę to musi się liczyć faktem, że postępowanie upadłościowe może zostać przerwane.

Upadłość konsumencka jest o wiele lepszym rozwiązaniem, aniżeli licytacja dla osoby która posiada mieszkanie lub dom, bowiem istnieje możliwość uzyskania środków na wynajem lokalu mieszkalnego dla wnioskodawcy i jego rodziny przez okres do dwóch lat. Przy procedurze licytacji takiej możliwości nie ma.

Wniosek należy umotywować, opłacić i skierować do Sądu Gospodarczego w mieście gdzie jest tzw. centrum życiowe wnioskodawcy.

Jeśli dłużnik jest w związku małżeńskim i występuje z wnioskiem do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej winien wiedzieć, że nastąpi rozdzielność majątkowa małżeńska po wydaniu postanowienia.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić nie częściej niż raz na dziesięć lat.

Agnieszka Gębczyńska, prawnik, doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.