Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, raport z badań empirycznych (Jan Winczorek, Karol Muszyński)

Raport przedstawia wybrane wyniki badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2016/21/B/HS5/00397[1]). Projekt ten obejmował rozległe badania empiryczne nad korzystaniem z prawa, instytucji prawnych i usług prawniczych przez polskie przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wśród małych i średnich przedsiębiorców problemy prawne występują masowo. Trudności te są stosunkowo rzadko rozwiązywane za pomocą narzędzi prawnych – dominują rozwiązania nieformalne, pozaprawne lub prywatne, a także wykorzystywanie pomocy księgowych. Okoliczności identyfikowane powszechnie jako największe bariery w dostępie do prawa – sytuacja ekonomiczna, świadomość prawna oraz postawy wobec prawa – w rzeczywistości nie odgrywają tu kluczowej roli. Bariery dostępu do prawa wynikają raczej z niedoskonałego funkcjonowania instytucji publicznych oraz niedopasowania usług prawniczych dostarczanych na rynku do potrzeb przedsiębiorców. Badanie pokazuje, że istnieją liczne, masowo występujące problemy prawne, które przedsiębiorcy chcą rozwiązywać przy pomocy prawników, lecz nie znajdują na rynku odpowiednich usług.

Zachęcamy do lektury RAPORTU.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.