HomeRegulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU POKOJADWOKACKI.PL

 WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.pokojadwokacki.pl. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1219) .
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.pokojadwokacki.pl, zwanym dalej „Sklepem”, jest firma Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego www.pokojadwokacki.pl – zarówno konsumentów, jak i do przedsiębiorców.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji użytkownika i zasady korzystania z konta użytkownika, zasady składania zamówień w Sklepie, zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży Towarów, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Informacje o produktach oferowanych w Sklepie, takie jak opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 8. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są własnością Sklepu i służą prezentacji konkretnie wskazanych produktów.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Właściciel Sklepu, Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

I. DEFINICJE

KLIENT/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym przede wszystkim do dokonywania zakupów w Sklepie.

SKLEP – Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65, właściciel Sklepu internetowego www.pokojadwokacki.pl.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sklepu cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach oraz promocjach w Sklepie.

TOWAR/PRODUKT – dostępny w Sklepie przedmiot stanowiący ofertę sklepu i będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.pokojadwokacki.pl.

SKLEP INTERNETOWY – Sklep dostępny pod adresem internetowym: http://www.pokojadwokacki.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem Sklepu a Właścicielem sklepu tj. Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65, USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 683).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65,umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem Sklepu a Właścicielem sklepu tj. Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne, aktualne oraz zgodne z prawdą informacje podczas składania zamówienia. W przypadku podania niepełnych bądź błędnych informacji Właścicielem sklepu tj. Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65 zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz od realizacji zamówienia w przypadku, gdy przekazane dane uniemożliwiają skuteczną realizację zamówienia. Sklep przed ostateczną odmową realizacji zamówienia podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzyskania danych/informacji umożliwiających realizację zamówienia.
 4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 5. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla administratora Sklepu;
c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 1. Sklep świadczy swoim Klientom usługi dostępne drogą elektroniczną, takie jak:
a) zawieranie umów sprzedaży on-line bez konieczności zakładania konta,
b) nieodpłatne zakładanie konta Użytkownika w Sklepie,
c) nieodpłatne generowanie listy zakupów oraz listy życzeń po założeniu konta Klienta,
d) umożliwia zamówienie nieodpłatnej informacji handlowej dotyczącej Towarów i Usług oferowanych przez Sklep.
 2. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z założonego konta oraz cofnąć chęć otrzymywania informacji handlowych opisanych w podpunkcie „d” powyżej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: nasz@pokojadwokacki.pl lub listownie na adres spółki to jest Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65,
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep opisane w ust. 1 powyżej świadczone są nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 4. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep to:
a) korzystanie z urządzenia elektronicznego (komputer, tablet, smartphone) posiadającego dostęp do sieci Internet;
b) korzystanie z przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox lub innej);
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sklep, mogą być składane przez Użytkownika drogą poczty elektronicznej na adres nasz@pokojadwokacki.pl lub listownie na adres: Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65,. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszenie reklamacji zostało rozpatrzone w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji.
 6. Sklep sugeruje włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz Javascript. Włączenie tych ustawień umożliwia późniejszą identyfikację Klienta w Sklepie oraz monitorowanie jego ruchów na stronach internetowych Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć opcję korzystania z cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary oferowane w sklepie www.pokojadwokacki.pl w następujący sposób:
a) poprzez stronę Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
b) poprzez pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: nasz@pokojadwokacki.pl
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych kontaktowych niezbędnych do skutecznej wysyłki towaru lub systemowego wygenerowania faktury VAT czy paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i dalej kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiedniej formy płatności i dostawy.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Właścicielowi sklepu, tj. Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana powyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem i właścicielem sklepu umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w okresie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

V. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia przesyłany jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia.
 2. Przewidywany czas dostawy zamówionych towarów do Klienta uzależniony jest od specyfiki danego Towaru i określony jest na podstronie danego Towaru.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty z umowy sprzedaży uwzględniającej koszt towaru i ewentualnej dostawy.
 4. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są na terenie Polski.
 5. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towary dostarczone są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD Poland Sp. z o. o., Poczty Polskiej S.A. lub odbierane są przez Klienta osobiście.
 6. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską po akceptacji warunków oferowanych przez danego przewoźnika.
 7. Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
 8. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

VI. CENY

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich lub w euro i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym www.pokojadwokacki.pl, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VII. METODY PŁATNOŚCI

 1. Sklep udostępnia Klientowi sposób płatności poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru poprzez przelew bankowy. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Właściciela sklepu w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

VIII. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Właściciel sklepu odpowiada za wady fizyczne lub prawne oferowanych Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą pocztową, listem poleconym lub inną formą przesyłki, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, daty oraz okoliczności jej powstania na adres siedziby firmy, to jest: Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65, z dopiskiem: “Reklamacja www.pokojadwokacki.pl”
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

Każdemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
a) Konsument ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Konsument winien otrzymać od Rzecznika Praw Konsumenta bezpłatną pomoc w zakresie ochrony praw i interesów konsumenta;
d) Konsument może zwrócić się o poradę również do organizacji społecznych, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/);
e) Klient nabywający towar jako konsument jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE (ec.europa.eu/consumers/odr).

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWROTY TOWARÓW

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, o ile Towar nie został wyprodukowany według indywidualnej specyfikacji konsumenta, nie był prefabrykowany oraz nie był wyprodukowany w oparciu o indywidualną konfigurację zaspokajając zindywidualizowane potrzeby Klienta.
 2. Do grupy Towarów oferowanych przez Sklep wykluczonych z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zaliczają się wszystkie Towary, na których Sklep wykonuje indywidualny, spersonalizowany grawer zdobiący Towar oraz uwzględniający indywidualną, spersonalizowaną konfigurację materiałów. Wyłączenie to obejmuje Towary, które przygotowane są po dokonaniu indywidualnego, spersonalizowanego zamówienia przez Klienta.
 3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, poza Towarami wykluczonymi opisanymi w ust. 2 powyżej, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres siedziby firmy, to jest: Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65.
 5. Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od niego płatności związane z danym odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności z tytułu zwrotu Towaru do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie przedsiębiorców niebędących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Sprzedawcy przysługuje pełne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni liczonych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń względem Sklepu.
 3. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu sprzedaży Towarów Klientowi niebędącemu konsumentem przechodzi na Klienta w momencie przekazania przez Sklep Towaru przewoźnikowi.
 5. Sklep może ograniczyć dostępność metod płatności dla Klientów niebędących konsumentami do przedpłaty w całości, niezależnie od wybranej przez Klienta formy płatności w formularzu sprzedaży.
 6. Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do Klientów niebędących konsumentami ograniczona jest, bez względu na podstawę prawną do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny wynikającej z umowy sprzedaży, nie wyższej jednak niż do kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysiące złotych) zarówno w roszczeniach pojedynczych, jak i roszczeniach grupowych.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem.
 8. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy siedzibie Sklepu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana w Sklepie www.pokojadwokacki.pl zawierana jest w języku polskim lub angielskim w zależności od opcji, jaką wybrał Klient.
 2. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji i zakładania konta w Sklepie są przetwarzane przez Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65, wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz do działań promocyjno-marketingowych, o ile Klient wyraził na nie zgodę.
 4. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo uaktualnienia, uzupełnienia czy sprostowania danych osobowych przekazanych do Sklepu, jak również ich trwałego usunięcia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (usługi świadczone drogą elektroniczną), zmieniony Regulamin jest uznawany za wiążący w przypadku, gdy Sklep dopełni wymagań określonych w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy Użytkownik został skutecznie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości odstąpienia od umowy. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu poprzez pocztę e-mail.
 7. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Użytkownika, niemożliwy jest zakup Towarów w Sklepie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sklepu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POKOJADWOKACKI.PL

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika, przez Adwokat Joannę Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok.

I. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – to Adwokat Joanna Parafianowicz, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 43 lok. 1, o numerze NIP: 951-210-37-65, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika poprzez sklep internetowy www.pokojadwokacki.pl.
 2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.
 3. SKLEP – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.deco-drewno.pl.
 4. URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.
 5. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683).

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 3. Wykorzystanie informacji podanych przez Użytkownika może zostać wykorzystane do celów marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika.
 4. Dane o personaliach Użytkownika nie są zbierane do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, założenia konta Użytkownika, zapisania się do newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Sklepu.
 5. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie www.deco-drewno.pl oraz założenie konta Użytkownika w Sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oczywiście informacje te służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Sklep ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu prawidłową realizację zamówienia.

III. CEL ORAZ ZAKRES ZBIERANIA COOKIES

Administrator zbiera dane Cookies w celu:

 1. identyfikacji oraz uwierzytelnienia Użytkownika w Sklepie, dzięki tym działaniom Użytkownik nie musi wielokrotnie podawać loginu i hasła przy przeładowaniu strony, wejściu na inną podstronę Sklepu – opcja dostępna po zalogowaniu się Użytkownika w Sklepie;
 2. dostosowania zawartości Sklepu do indywidualnych potrzeb i oczekiwać Użytkownika;
 3. zebrania informacji o geolokalizacji Użytkownika i optymalizacji ustawień Sklepu;
 4. optymalizacji konfiguracji Sklepu, co pozytywnie wpływa na satysfakcję Użytkownika;
 5. dopasowania Sklepu do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik;
 6. umożliwienia z korzystania z takich funkcji Sklepu jak Koszyk;
 7. dopasowania oferty Sklepu oraz przygotowania marketingu bezpośredniego przygotowanego zgodnie z preferencjami Użytkownika;
 8. obsługi systemu partnerskiego oraz do weryfikacji źródeł przekierowań;
 9. zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk korzystania z serwisu po to, aby lepiej zrozumieć zachowania Użytkowników Sklepu i dopasować Sklep do ich potrzeb;
 10. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
 11. zalogowania do Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych między innymi takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest;
 12. promocji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych;
 13. prezentowania reklam oraz ofert specjalnych dopasowanych do indywidualnych oczekiwań Użytkownika wykorzystując narzędzia internetowe np. Google AdSense.

IV. WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ DOSTĘP POPRZEZ COOKIES

 1. Każdy Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, w tym określić warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu poprzez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.
 2. Modyfikację ustawień plików Cookies Użytkownik może dokonać na swoim urządzeniu poprzez zmiany w parametrach przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.
 3. Każdy Użytkownik samodzielnie może ograniczyć stosowanie plików Cookies na danym Urządzeniu.
 4. Każdy Użytkownik samodzielnie może również usunąć pliki Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Usunięcie bądź ograniczenie dostępu do plików Cookies może spowodować niedostępność niektórych funkcjonalności Sklepu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników bezpłatnych newsletterów poprzez wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS, MMS zawierających między innymi reklamy i promocje, o ile Użytkownik wyraził na nie zgodę wypełniając formularz rejestrowy bądź wyraził zgodę w późniejszym czasie zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach konta Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może wyłączyć opcję otrzymywania newslettera oraz wiadomości SMS i MMS poprzez odznaczenie tej funkcji w ustawieniach konta Użytkownika w Sklepie.
 3. Przesyłane informacje handlowe przez Administratora zgodne są z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.