snapchat
menu
Szukaj
uchwały
kropka

Uchwała ORA w Warszawie w sprawie ustalania zaliczek na poczet opinii biegłego w wysokości stanowiącej barierę w prawie do sądu

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Sekcją Prawa i Postępowania Cywilnego pragnie zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiającą się w Sądach Apelacji Warszawskiej praktykę, która może w sposób istoty ograniczać równość Stron w toku procesu, a nawet naruszać prawo do sądu w rozumieniu art. 6...

Stanowisko ORA w Warszawie w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 10 MAJA 2017 R. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża...

Uchwała NRA w sprawie adwokatów, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 25 marca 2017 r. uchwałę, zgodnie z którą: 1. adwokat, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej właściwej dla siedziby zawodowej adwokata, 2. pochodząca od...

Uchwała ORA w Katowicach w sprawie Google AdWords

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH Z DNIA 16 marca 2017 r. Działając w oparciu o art. 44 Ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. 1982 nr Nr 16 poz. 124), w związku z § 2 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata (ZZEAiGZA) Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uznaje, że...

Uchwała ORA w Poznaniu o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Uchwała ORA w Poznaniu w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rozważanej możliwości jej wypowiedzenia przez Polskę.

Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA ws. I Prezesa Sądu Najwyższego

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec nasilających się w ostatnim czasie działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które naruszają zasadę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej. Zasady te, ściśle związane z zasadą...

ORA w Krakowie w sprawie prawa do obrony

Apel Prezydium NRA o umiar w wypowiedziach ocenianiących pracę obrońców

W uchwale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 30/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. czytamy: Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z zaniepokojeniem przyjmuje ostatnie wypowiedzi polityków kierowane pod adresem adwokata – obrońcy kierowcy uczestniczącego w wypadku samochodowym z udziałem pani...

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie niezależności sądów

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 4 lutego 2017 r. „Niezależność sądów fundamentem systemu ochrony praw i wolności” Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z zaniepokojeniem obserwuje prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych...

Uchwała Prezydium NRA w sprawie ustawy o KRS

– Zwiększanie ponad uzasadnioną miarę kompetencji politycznego z natury rzeczy parlamentu w procesie kształtowania składu KRS godzi w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, tworząc niebezpieczeństwo podporządkowania sądownictwa władzy politycznej, a tym samym utraty zdolności do...

Komisja Praw Człowieka przy NRA w sprawie dr Hanny Machińskiej

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej odniosła się do odwołania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Dyrektorki Biura Rady Europy w Warszawie. Zdaniem Komisji, jest to dystansowanie się od międzynarodowych standardów ochrony praw i wolności,...

NRA: Publikowanie przez Policję wizerunku demonstrantów jest niekonstytucyjne

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalna jest stygmatyzacja osób demonstrujących swe poglądy polityczne, zwłaszcza jeśli dokonują jej organy władzy publicznej, w tym m.in. organy ścigania na etapie poprzedzającym ewentualne prawomocne orzeczenie organu...

Uchwała KZA #Aleppo

UCHWAŁA NR [4] Krajowego Zjazdu Adwokatury podjęta w Krakowie, w dniu 26 listopada 2016 r. Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje: W obliczu niespotykanej skali pogwałcenia elementarnych praw człowieka wobec ludności cywilnej, w tym dzieci, mających miejsce w wyniku działań wojennych wokół ...

Apel Dziekana ORA w W-wie z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Mając na uwadze najpiękniejsze karty historii Adwokatury Polskiej, w tym w szczególności bohaterską postawę w okresie stanu wojennego w 1981 roku wielkich warszawskich Adwokatów – Koleżanek i Kolegów naszej Izby, stojących po stronie niesprawiedliwie oskarżanych i pozbawionych wolności,...

Wystąpienie p.o. Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie do Prezesa NRA

Rezygnacja adw. Grzegorza Majewskiego z funkcji Dziekana ORA w Warszawie

Dziekan ORA w Warszawie adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji Dziekana ORA w Warszawie.  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powierzyła pełnienie funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad...

Uchwała Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z dnia 9 września 2016 r.

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w uchwale z dnia 9 września 2016 r. wyraziła uznanie dla imponującej i wszechstronnej aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Adama Bodnara, w pierwszą rocznicę objęcia przez niego urzędu. UCHWAŁA NR 2/2016 Sekcji Praw Człowieka przy...

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia  24 czerwca 2016 r. w głosowaniu obiegowym zarządzonym na podstawie § 2 pkt 10 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich z dnia 15.01.2016 r. (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 55/2016) Okręgowa Rada Adwokacka w...

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

W związku z opublikowaniem projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z dnia 4 czerwca 2016 r.), Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach postanowiła podjąć uchwałę o następującej treści: Projektowane obniżenie...

Uchwała ORA w Poznaniu

Sprawa zwrócenia się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zagwarantowania prawidłowości procesu legislacyjnego Po zreferowaniu sprawy przez Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, ORA w Poznaniu w...

Uchwała Programowa ORA w Warszawie, 14/12/81

Jak adwokaci zareagowali na wprowadzenie stanu wojennego? Przede wszystkim – szybko.   W dniu 14 grudnia 1981 r. zebrała się Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: dziekan Maciej Dubois oraz członkowie: Witold Antoniewski, Przemy- sław Helsztyński, Czesław Jaworski, Wojciech...