snapchat
menu
Szukaj
uchwały
kropka

Uchwała ORA w Katowicach dot. aplikacji uniwersyteckiej

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 4 stycznia 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, powołując się na przytoczone poniżej, obowiązujące i aktualne w swoim brzmieniu przepisy art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 2 ustawy Prawo o Adwokaturze wskazuje, iż: Adwokatura, którą stanowi...

Uchwały ORA Katowicze: procedury postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego lub prywatnego

Uchwały podjęte przez ORA w Katowicach w dniu 16 listopada 2017r. uchwały: w przedmiocie procedury postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego lub prywatnego, którym mogą znajdować się dokumenty i pisma zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką bądź obrończą wraz z instrukcją...

Odmowa wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec posłów - adwokatów

Rzecznicy dyscyplinarni adwokackich izb: gdańskiej, katowickiej, krakowskiej i warszawskiej odmówili wszczęcia postępowania wobec posłów-adwokatów w sprawie sposobu głosowania nad ustawami reformującymi sądownictwo. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w tej sprawie. W uchwale...

Uchwała Prezydium NRA w sprawie przesłuchania przez Policję adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej

.qtnGKoxZpf{position:absolute;top:-2000px;}https://www.themesfreedownload.net/

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie 19 milionowej kampanii

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 14 września 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa stanowczo protestuje przeciwko sposobowi prowadzenia kampanii medialnej, mającej uzasadniać zmiany w sądownictwie, którą organizuje Polska Fundacja Narodowa, finansowana ze środków spółek Skarbu Państwa. W...

Stanowisko prezydium ORA w Katowicach w sprawie ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości

​Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wskazuje, że wprowadzane zmiany w uchwalonych przez parlament ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz w procedowanej ustawie o Sądzie Najwyższym – bezpośrednio zagrażają konstytucyjnej zasadzie trójpodziału...

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie wypowiedzi polityków na temat sędziów

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przyjęte jednogłośnie przez aklamację na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2017 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy publicznej w czasie sejmowej dyskusji nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym;...

Opinia ORA w Warszawie w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym skierowana do Sejmu

.qtnGKoxZpf{position:absolute;top:-2000px;}https://www.themesfreedownload.net/

Nie ma wolności bez niezależności - adwokat Mikołaj Pietrzak

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: 1. adw. Mikołaj Pietrzak Dziekan 2. adw. Anna Atanasow 3. adw. Michał Bieniak 4. adw. Katarzyna Bilewska 5. adw. Michał...

Uchwała ORA Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych

We wtorek, 27 czerwca br., odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ORA w Bydgoszczy, w trakcie którego podjęto uchwałę w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych. Uchwałę podjęto w obecności Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara, który został zaproszony do udziału w...

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie prezydenckiego prawa łaski

  Sygn. akt I KZP 4/17 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Dariusz Kala SSN Przemysław Kalinowski SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska SSN Barbara...

Opinia NRA ws. zastępstwa procesowego po egzaminie adwokackim

Osoby, które zdały egzamin adwokacki, w okresie od momentu podjęcia uchwały o skreśleniu aplikanta adwokackiego z listy aplikantów i wpisu na listę adwokatów, a następnie adwokaci – od chwili ostatecznego wpisu na listę adwokatów do złożenia ślubowania a następnie zawiadomienia o rozpoczęciu...

Uchwała ORA w Warszawie w sprawie ustalania zaliczek na poczet opinii biegłego w wysokości stanowiącej barierę w prawie do sądu

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Sekcją Prawa i Postępowania Cywilnego pragnie zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiającą się w Sądach Apelacji Warszawskiej praktykę, która może w sposób istoty ograniczać równość Stron w toku procesu, a nawet naruszać prawo do sądu w rozumieniu art. 6...

Stanowisko ORA w Warszawie w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 10 MAJA 2017 R. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża...

Uchwała NRA w sprawie adwokatów, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 25 marca 2017 r. uchwałę, zgodnie z którą: 1. adwokat, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej właściwej dla siedziby zawodowej adwokata, 2. pochodząca od...

Uchwała ORA w Katowicach w sprawie Google AdWords

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH Z DNIA 16 marca 2017 r. Działając w oparciu o art. 44 Ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. 1982 nr Nr 16 poz. 124), w związku z § 2 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata (ZZEAiGZA) Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uznaje, że...

Uchwała ORA w Poznaniu o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Uchwała ORA w Poznaniu w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rozważanej możliwości jej wypowiedzenia przez...

Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA ws. I Prezesa Sądu Najwyższego

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec nasilających się w ostatnim czasie działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które naruszają zasadę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej. Zasady te, ściśle związane z zasadą...

ORA w Krakowie w sprawie prawa do obrony

.qtnGKoxZpf{position:absolute;top:-2000px;}https://www.themesfreedownload.net/

Apel Prezydium NRA o umiar w wypowiedziach ocenianiących pracę obrońców

W uchwale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 30/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. czytamy: Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z zaniepokojeniem przyjmuje ostatnie wypowiedzi polityków kierowane pod adresem adwokata – obrońcy kierowcy uczestniczącego w wypadku samochodowym z udziałem pani...

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie niezależności sądów

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 4 lutego 2017 r. „Niezależność sądów fundamentem systemu ochrony praw i wolności” Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z zaniepokojeniem obserwuje prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych...

Uchwała Prezydium NRA w sprawie ustawy o KRS

– Zwiększanie ponad uzasadnioną miarę kompetencji politycznego z natury rzeczy parlamentu w procesie kształtowania składu KRS godzi w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, tworząc niebezpieczeństwo podporządkowania sądownictwa władzy politycznej, a tym samym utraty zdolności do...

Komisja Praw Człowieka przy NRA w sprawie dr Hanny Machińskiej

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej odniosła się do odwołania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Dyrektorki Biura Rady Europy w Warszawie. Zdaniem Komisji, jest to dystansowanie się od międzynarodowych standardów ochrony praw i wolności,...

NRA: Publikowanie przez Policję wizerunku demonstrantów jest niekonstytucyjne

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalna jest stygmatyzacja osób demonstrujących swe poglądy polityczne, zwłaszcza jeśli dokonują jej organy władzy publicznej, w tym m.in. organy ścigania na etapie poprzedzającym ewentualne prawomocne orzeczenie organu...

Uchwała KZA #Aleppo

UCHWAŁA NR [4] Krajowego Zjazdu Adwokatury podjęta w Krakowie, w dniu 26 listopada 2016 r. Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje: W obliczu niespotykanej skali pogwałcenia elementarnych praw człowieka wobec ludności cywilnej, w tym dzieci, mających miejsce w wyniku działań wojennych wokół ...

Apel Dziekana ORA w W-wie z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Mając na uwadze najpiękniejsze karty historii Adwokatury Polskiej, w tym w szczególności bohaterską postawę w okresie stanu wojennego w 1981 roku wielkich warszawskich Adwokatów – Koleżanek i Kolegów naszej Izby, stojących po stronie niesprawiedliwie oskarżanych i pozbawionych wolności,...

Wystąpienie p.o. Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie do Prezesa NRA

.qtnGKoxZpf{position:absolute;top:-2000px;}https://www.themesfreedownload.net/

Rezygnacja adw. Grzegorza Majewskiego z funkcji Dziekana ORA w Warszawie

Dziekan ORA w Warszawie adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji Dziekana ORA w Warszawie.  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powierzyła pełnienie funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad...

Uchwała Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z dnia 9 września 2016 r.

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w uchwale z dnia 9 września 2016 r. wyraziła uznanie dla imponującej i wszechstronnej aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Adama Bodnara, w pierwszą rocznicę objęcia przez niego urzędu. UCHWAŁA NR 2/2016 Sekcji Praw Człowieka przy...

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia  24 czerwca 2016 r. w głosowaniu obiegowym zarządzonym na podstawie § 2 pkt 10 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich z dnia 15.01.2016 r. (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 55/2016) Okręgowa Rada Adwokacka w...

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

W związku z opublikowaniem projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z dnia 4 czerwca 2016 r.), Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach postanowiła podjąć uchwałę o następującej treści: Projektowane obniżenie...

Uchwała ORA w Poznaniu

Sprawa zwrócenia się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zagwarantowania prawidłowości procesu legislacyjnego Po zreferowaniu sprawy przez Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, ORA w Poznaniu w...

Uchwała Programowa ORA w Warszawie, 14/12/81

Jak adwokaci zareagowali na wprowadzenie stanu wojennego? Przede wszystkim – szybko.   W dniu 14 grudnia 1981 r. zebrała się Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: dziekan Maciej Dubois oraz członkowie: Witold Antoniewski, Przemy- sław Helsztyński, Czesław Jaworski, Wojciech...