snapchat
menu
Szukaj

Aplikant adwokacki roku - plebiscyt

Naturalną konsekwencją powstania plebiscytu na Adwokackiego patrona roku jest decyzja o przeprowadzeniu równie wyjątkowego wydarzenia, lecz tym razem zmierzającego do uhonorowania nie – adwokata, lecz aplikanta adwokackiego, który w w sposób szczególny swoją postawą, aktywnością i wiedzą merytoryczną wyróżnia się na tle innych.

Co tu dużo mówić, wzorowy aplikant to prawa ręka patrona i ogromne wsparcie w prowadzeniu spraw klientów. Wie o tym każdy adwokat, który dzięki zaufanej osobie może sobie pozwolić na dłuższy urlop, a na codzień – nie zasypia w strachu, czy o czymś nie zapomniał. Zaangażowany w naukę, praktykę i samorząd (!) aplikant to skarb, ale i zarazem człowiek, którego warto nagradzać!

Od Państwa – patronów zależy, komu tytuł zostanie przyznany. Kandydatów można zgłaszać do 6 stycznia 2018 r. przesyłając propozycję wraz z uzasadnieniem na adres nasz@pokojadwokacki.pl.

Niebawem zaprezentujemy skład kapituły plebiscytu oraz poinformujemy o nagrodach :)

 

Regulamin plebiscytu „Aplikant adwokacki roku”

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Adwokacki patron roku”.

§ 2.

Organizatorem plebiscytu jest Pokój Adwokacki.

§ 3.

Plebiscyt ma coroczny charakter i będzie organizowany do odwołania.

§ 4.

 1. Plebiscyt ma na celu zachęcenie aplikantów do tego, aby podczas odbywania aplikacji, angażowali się w powierzane im obowiązki kancelaryjne oraz uczestniczyli w życiu samorządu adwokackiego i dzielili wartości przezeń kultywowane. Celem plebiscytu jest także promocja dobrych praktyk pośród członków palestry.
 2. Cele plebiscytu realizowane będą przede wszystkim poprzez wybranie i nagrodzenie tytułem „Aplikant adwokacki roku” osoby, która w sposób szczególny swoją postawą i aktywnością wyróżniła się na tle innych aplikantów.

§ 5 .

 1. Zgłoszenia kandydatur w pierwszej edycji plebiscytu przyjmowane są od 9 października do 6 stycznia 2018 r.
 2. Zgłoszenia powinny dotyczyć́ działalności aplikanta w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie.
 3. Głosowanie kapituły na zgłoszonych adwokatów powinno się odbyć nie później niż̇ do końca grudnia danego roku kalendarzowego.
 4. Wyniki zostaną̨ ogłoszone oficjalnie na stronie internetowej www.pokojadwokacki.pl, a jeśli będzie to możliwe także na uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji ogłoszenia wyników.
 5. Zgłoszenia do plebiscytu będą przyjmowane na adres „nasz@pokojadwokacki.pl”.
 6. Każda osoba zgłaszająca aplikanta do plebiscytu może wysłać́ tylko jedno zgłoszenie.

§ 6.

Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko aplikanta,
 2. wskazanie Izby Adwokackiej, w której znajduje się siedziba zawodowa kandydata,
 3. uzasadnienie zgłoszenia,
 4. kontakt do osoby zgłaszającej.

§ 7.

Organizatorzy konkursu weryfikują̨ zgłoszenia pod kątem wpisywania się w cele plebiscytu i spełniania kryteriów formalnych wynikających z niniejszego regulaminu, a także zgodności stanu faktycznego z treścią zgłoszenia i przekazują̨ zweryfikowane pozytywnie zgłoszenia Kapitule.

§ 8.

 1. Wyboru zwycięzcy plebiscytu dokonuje Kapituła.
 2. Członków Kapituły powołuje Redaktor Naczelny Pokoju adwokackiego.
 3. W skład kapituły mogą̨ wchodzić́: adwokaci, aplikanci adwokaccy, sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni, przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką sądownictwa, publicyści zajmujący się problematyką szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, laureaci poprzednich edycji plebiscytu.

§ 9.

 1. Kapituła po zapoznaniu się̨ ze zgłoszeniami dokonuje wyboru zwycięzcy za pomocą̨ głosowania. Każdy członek kapituły posiada jeden głos.
 2. Zwycięzcą plebiscytu zostaje aplikant, który uzyska największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez dwie osoby najwyższej liczby głosów, przeprowadza się II turę głosowania, gdzie członkowie Kapituły mogą oddawać głosy tylko na te dwie osoby.
 3. Możliwe jest przyznanie jednego wyróżnienia aplikantowi, który uzyskał 2. największą liczbę głosów.

§ 10.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć́, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 2. przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
 3. udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§ 11.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.
 2. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie www.pokojadwokacki.pl
komentarze